PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Datter gir til datter - Giver

  Konsernbidrag - kostmetoden

  • D2035 Annen innskutt egenkapital
  • D2050 Annen egenkapital
  • D2500 Betalbar skatt, ikke fastsatt
  • K2920 Gjeld til selskap i samme konsern

  Kontering av konsernbidrag hos giver

  Datter 1 gir kr 1 000 til datter 2 i konsernbidrag:

  • Konsernbidraget føres som økning "gjeld til selskap i samme konsern" på kr 1 000.
  • Konsernbidraget har motposter som føres som en reduksjon av "annen egenkapital" på kr 760 og "betalbar skatt, ikke utlignet" på kr 240.
  • Legg merke til at skatteeffekten gjøres over balansekonti og at resultatkontoen "betalbar skatt" ikke berøres. Årsaken til dette er at resultatregnskapet skal vise den faktiske skattekostnaden for virksomheten i regnskapsåret.

  I eksemplet brukes skattesatsen for 2017 (24%). Ved endring i skattesats angis det hvilken effekt det får på regnskapsføring av konsernbidrag i punktet "Endret skattesats" lengre ned i temaet.

  Regnskapsføring i mor når datter gir til datter

  Det blir ingen bokføring i mor dersom avgitt konsernbidrag i datter 1 ligger innenfor opptjent resultat i datter 1 i mors eiertid. Dersom konsernbidraget derimot overstiger opptjente resultater i datter 1 i mors eiertid skal det foretas en omfordeling av anskaffelseskost mellom datter 1 og datter 2 i mors regnskap. Konsernbidrag som overstiger opptjent egenkapital etter kjøpet føres som reduksjon av verdien i datter 1 og som investering i datter 2. Mors resultatregnskap blir uansett ikke påvirket.

  Stikkord:

  • konsernbidrag,
  Datter gir til datter - Giver
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan