Konsernbidrag - Generelt

Disponering av resultat - Giver av konsernbidrag

Datter gir til mor - Giver

Datter gir til mor - Mottaker

Mor gir til datter - Giver

Mor gir til datter - Mottaker

Datter gir til datter - Giver

Konto
2035 Annen innskutt egenkapital
Debet
2050 Annen egenkapital
Debet
2500 Betalbar skatt, ikke fastsatt
Debet
2920 Gjeld til selskap i samme konsern
Kredit

Kontering av konsernbidrag hos giver

Datter 1 gir kr 1 000 til datter 2 i konsernbidrag:

  • Konsernbidraget føres som økning "gjeld til selskap i samme konsern" på kr 1 000.
  • Konsernbidraget har motposter som føres som en reduksjon av "annen egenkapital" på kr 780 og "betalbar skatt, ikke utlignet" på kr 220.
  • Legg merke til at skatteeffekten gjøres over balansekonti og at resultatkontoen "betalbar skatt" ikke berøres. Årsaken til dette er at resultatregnskapet skal vise den faktiske skattekostnaden for virksomheten i regnskapsåret.

I eksemplet brukes skattesatsen for 2019-2020 (22%). Ved endring i skattesats angis det hvilken effekt det får på regnskapsføring av konsernbidrag i punktet "Endret skattesats" lengre ned i temaet.

Regnskapsføring i mor når datter gir til datter

Det blir ingen bokføring i mor dersom avgitt konsernbidrag i datter 1 ligger innenfor opptjent resultat i datter 1 i mors eiertid. Dersom konsernbidraget derimot overstiger opptjente resultater i datter 1 i mors eiertid skal det foretas en omfordeling av anskaffelseskost mellom datter 1 og datter 2 i mors regnskap. Konsernbidrag som overstiger opptjent egenkapital etter kjøpet føres som reduksjon av verdien i datter 1 og som investering i datter 2. Mors resultatregnskap blir uansett ikke påvirket.

Stikkord: konsernbidrag

Datter gir til datter - Mottaker

Datterdatter gir til mor og omvendt

Endret skattesats

Opphevelse av reglene vedrørende korreksjonsinntekt

GRS for små foretak

Konsernbidrag uten skattemessig effekt

Sirkelkonsernbidrag