PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Datter gir til datter - Mottaker

  Konsernbidrag - kostmetoden

  • D1560 Andre fordringer på selskap i samme konsern
  • K1070 Utsatt skattefordel, brutto
  • K2035 Annen innskutt egenkapital

  Kontering av konsernbidrag hos mottaker

  Datter 2 mottar kr 1 000 av datter 1 i konsernbidrag:

  • Datter 2 får en fordring "Andre fordringer på selskap i samme konsern" på datter 1 på kr 1 000.
  • Konsernbidraget skal føres som økning i "annen innskutt egenkapital" på kr 760 og en reduksjon på konto for "utsatt skattefordel, brutto" på kr 240.
  • Legg merke til at skatteeffekten gjøres over balansekonti og at resultatkontoen betalbar skatt ikke berøres. Resultatposten for skatt ikke skal påvirkes av skattereduksjon som følger av avgitt konsernbidrag. Årsaken til dette er at resultatregnskapet skal vise den faktiske skattekostnaden for virksomheten i regnskapsåret.
  • Dersom mottaker er i betalbar skatt-posisjon vil skatteeffekten bokføres mot konto 2500 "Betalbar skatt".

  I eksemplet brukes skattesatsen for 2017 (24%). Ved endring i skattesats angis det hvilken effekt det får på regnskapsføring av konsernbidrag i punktet "Endret skattesats" lengre ned i temaet.

  Stikkord:

  • konsernbidrag,
  Datter gir til datter - Mottaker
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan