Konsernbidrag - Generelt

Disponering av resultat - Giver av konsernbidrag

Datter gir til mor - Giver

Datter gir til mor - Mottaker

Mor gir til datter - Giver

Mor gir til datter - Mottaker

Datter gir til datter - Giver

Datter gir til datter - Mottaker

Konto
1070 Utsatt skattefordel, brutto
Kredit
1560 Andre fordringer på selskap i samme konsern
Debet
2035 Annen innskutt egenkapital
Kredit

Kontering av konsernbidrag hos mottaker

Datter 2 mottar kr 1 000 av datter 1 i konsernbidrag:

  • Datter 2 får en fordring "Andre fordringer på selskap i samme konsern" på datter 1 på kr 1 000.
  • Konsernbidraget skal føres som økning i "annen innskutt egenkapital" på kr 780 og en reduksjon på konto for "utsatt skattefordel, brutto" på kr 220.
  • Legg merke til at skatteeffekten gjøres over balansekonti og at resultatkontoen betalbar skatt ikke berøres. Resultatposten for skatt ikke skal påvirkes av skattereduksjon som følger av avgitt konsernbidrag. Årsaken til dette er at resultatregnskapet skal vise den faktiske skattekostnaden for virksomheten i regnskapsåret.
  • Dersom mottaker er i betalbar skatt-posisjon vil skatteeffekten bokføres mot konto 2500 "Betalbar skatt".

I eksemplet brukes skattesatsen for 2019-2020 (22%). Se aktuelle skattesatser. Ved endring i skattesats angis det hvilken effekt det får på regnskapsføring av konsernbidrag i punktet om endret skattesats lengre ned i temaet.

Stikkord: konsernbidrag

Datterdatter gir til mor og omvendt

Endret skattesats

Opphevelse av reglene vedrørende korreksjonsinntekt

GRS for små foretak

Konsernbidrag uten skattemessig effekt

Sirkelkonsernbidrag