Konsernbidrag - Generelt

Disponering av resultat - Giver av konsernbidrag

Datter gir til mor - Giver

Konto
2050 Annen egenkapital
Debet
2500 Betalbar skatt, ikke fastsatt
Debet
2920 Gjeld til selskap i samme konsern
Kredit

Kontering av konsernbidrag hos giver

Datter gir kr 1 000 til mor i konsernbidrag:

  • Datter fører en "gjeld til selskap i samme konsern" på mor på kr 1 000.
  • Datter gir til mor og det medfører en reduksjon i "annen egenkapital" på 780 (78 % av 1000) og "betalbar skatt, ikke utlignet" på 220 (22% av 1000).
  • Legg merke til at skatteeffekten gjøres over balansekonti og at resultatkontoen "betalbar skatt" ikke berøres. Årsaken til dette er at resultatregnskapet skal vise den faktiske skattekostnaden for virksomheten i regnskapsåret.

I eksemplet brukes skattesatsen for 2019-2020 (22%). Ved endring i skattesats angis det hvilken effekt det får på regnskapsføring av konsernbidrag i punktet "Endret skattesats" lengre ned i temaet.

Stikkord: konsernbidrag

Datter gir til mor - Mottaker

Mor gir til datter - Giver

Mor gir til datter - Mottaker

Datter gir til datter - Giver

Datter gir til datter - Mottaker

Datterdatter gir til mor og omvendt

Endret skattesats

Opphevelse av reglene vedrørende korreksjonsinntekt

GRS for små foretak

Konsernbidrag uten skattemessig effekt

Sirkelkonsernbidrag