Konsernbidrag - Generelt

Disponering av resultat - Giver av konsernbidrag

Datter gir til mor - Giver

Datter gir til mor - Mottaker

Mor gir til datter - Giver

Mor gir til datter - Mottaker

Datter gir til datter - Giver

Datter gir til datter - Mottaker

Datterdatter gir til mor og omvendt

Ifølge DNRS 2000-80 er regnskapsføringen når morselskapet mottar konsernbidrag fra et datterdatterselskap på samme måte som når datter gir til mor. Se beskrivelser ovenfor.

Når det gjelder krav til eierandel ved eierskap i flere ledd anses kravene oppfylt dersom hvert ledd eier mer enn 90 % og morselskapets reelle eierinteresse i det underliggende datterselskapet er mer enn 50 %. Se mer i «Konsernbidrag - skattemessige forhold».

I datterselskapet, altså det mellomliggende selskapet, skal det ikke gjøres en føring av konsernbidraget som går fra datterdatter til mor. Men konsernbidraget datterdatterselskapet gir til morselskapet reduserer verdiene i datterdatter, og det må derfor foretas en vurdering av om verdien på datterdatter-aksjene i balansen til datterselskapet kan forsvares.

Det må også her vurderes om konsernbidraget fra datterdatter gis utover opptjent egenkapital i eierperioden og dermed skal redusere kostpris på aksjene. Ved morselskapets vurdering av opptjente resultater i eiertiden er det tidspunktet for investeringen i det mellomliggende datterselskapet som skal legges til grunn. Det må da simuleres at konsernbidraget deles ut via datterselskapet og hvordan regnskapsføringen hadde blitt i datterselskapet under den forutsetningen.

Eksempel på føring av konsernbidrag fra datterdatter til mor
Stikkord: datterdatter, konsernbidrag fra datterdatter

Endret skattesats

Opphevelse av reglene vedrørende korreksjonsinntekt

GRS for små foretak

Konsernbidrag uten skattemessig effekt

Sirkelkonsernbidrag