PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Datterdatter gir til mor og omvendt

  Konsernbidrag - kostmetoden

  Ifølge DNRS 2000-80 er regnskapsføringen når morselskapet mottar konsernbidrag fra et datterdatterselskap på samme måte som når datter gir til mor. Se beskrivelser ovenfor.

  Når det gjelder krav til eierandel ved eierskap i flere ledd anses kravene oppfylt dersom hvert ledd eier mer enn 90 % og morselskapets reelle eierinteresse i det underliggende datterselskapet er mer enn 50 %. Se mer i «Konsernbidrag - skattemessige forhold».

  I datterselskapet, altså det mellomliggende selskapet, skal det ikke gjøres en føring av konsernbidraget som går fra datterdatter til mor. Men konsernbidraget datterdatterselskapet gir til morselskapet reduserer verdiene i datterdatter, og det må derfor foretas en vurdering av om verdien på datterdatter-aksjene i balansen til datterselskapet kan forsvares.

  Det må også her vurderes om konsernbidraget fra datterdatter gis utover opptjent egenkapital i eierperioden og dermed skal redusere kostpris på aksjene. Ved morselskapets vurdering av opptjente resultater i eiertiden er det tidspunktet for investeringen i det mellomliggende datterselskapet som skal legges til grunn. Det må da simuleres at konsernbidraget deles ut via datterselskapet og hvordan regnskapsføringen hadde blitt i datterselskapet under den forutsetningen.

  Eksempel på føring av konsernbidrag fra datterdatter til mor

  Mor stiftet Datter i 20XX-2. Per 31.12.XX har Datter opptjent egenkapital på kr. 1 000. Datter kjøpte Datterdatter i 1.1.XX, og Datterdatter har i 20XX et regnskapsmessig overskudd på kr 500. 31.12.XX gir Datterdatter et konsernbidrag til Mor på kr 2 500, hvilket betyr at kr 2 000 tas fra egenkapitalen i Datterdatter som var opptjent før eierperioden (kjøpstidspunktet). Det ses bort fra skatt i dette eksemplet.

  Det må simuleres at Datterdatter gir konsernbidrag via Datter. Regnskapsføringen i Datter ville ha blitt at den opptjente egenkapitalen (overskuddet) i eierperioden på kr 500 inntektsføres som finansinntekt, og dermed anses som opptjent kapital i Datter. Datter har etter dette opptjent egenkapitalen i Mors eierperiode på kr 1 500 (kr 1 000 + kr 500).

  Resterende konsernbidrag på kr 2 000 (kr 2 500 - kr 500), som tas fra opptjent egenkapital i Datterdatter før eierperioden, føres i Datter som en reduksjon av anskaffeseskost på aksjene i Datterdatter.

  Når Mor mottar kr 2 500 i konsernbidrag fra Datterdatter, resultatføres kr 1 500 som finansinntekt (tilsvarende den opptjente egenkapitalen i Datter i eierperioden). Resterende kr 1 000 føres som reduksjon av verdien på Mors aksjer i Datter.

  Stikkord:

  • datterdatter,
  • konsernbidrag fra datterdatter,
  Datterdatter gir til mor og omvendt
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan