Konsernbidrag - Generelt

Disponering av resultat - Giver av konsernbidrag

Datter gir til mor - Giver

Datter gir til mor - Mottaker

Mor gir til datter - Giver

Mor gir til datter - Mottaker

Datter gir til datter - Giver

Datter gir til datter - Mottaker

Datterdatter gir til mor og omvendt

Endret skattesats

Ved endring av skattesatsen fra et år til et annet må det vurderes hvilken effekt endringen får.

Ved reduksjon av skattesats for alminnelig inntekt, som i 2017 hvor skattesatsen reduseres fra 24% i 2017 til 23% i 2018, vil selskap med balansedato 31.12.2017 få 24% skatt på skattepliktig inntekt i 2017 (betalbar skatt), mens utsatt skatt og utsatt skattefordel beregnes til 23%, som er skattesatsen som gjelder i 2018.

Se mer om effekten av endret skattesats på utsatt skatt i temaet om utsatt skatt ved endring av skattesats.

Regnskapsføring av konsernbidrag med skatteeffekt

Eksempel - basert på eksempel hentet fra Revisorforeningen.no

Eksempelet under tar utgangspunkt i at skattesatsen reduseres fra 24% i år 1 til 23% i år 2 viser alternative måter å føre konsernbidraget på. Eksemplene er basert på Revisorforeningens observasjoner av regnskapsføringen i praksis ved skattesatsendringen fra 2013 til 2014. Forskjellen på de to alternativene er om om effekten av endret skattesats kostnadsføres før eller etter avgivelse av konsernbidraget. Dette påvirker hvilken skattesats som skal benyttes ved føringen av konsernbidraget i mottakerselskapet og dermed fordelingen av mottatt konsernbidrag på avsetning for utsatt skatt og egenkapitalen.

Det har vært diskutert i fagmiljøet om konsernbidraget som mottas i datterselskapet og reduserer utsatt skattefordel/øker utsatt skatt skal bokføres med skattesatsen for betalbar skatt (24%), eller skattesatsen som skal benyttes ved beregningen av utsatt skatt/skattefordel (23%). Revisorforeningen mener begge alternativene er innenfor god regnskapsskikk, men anbefaler bruk av betalbar skattesats (alternativ 1) siden konsernbidraget er en transaksjon som skjer i regnskapet for 2017. Konsernbidraget som mottas av datterselskapet fjerner datterselskapets fremførbare underskuddet før avslutning av 2017-tallene, og underskuddet til fremføring vil derfor aldri ikke være grunnlag for en utsatt skattefordel per 31.12.17.

Bokføringsforslag

Skatteeffekt av mottatt konsernbidrag kan variere avhengig av mottakers utgangspunkt

Skatteeffekten av konsernbidrag i år 1 kan variere avhengig av om mottatt konsernbidrag går til dekning av underskudd eller blir beskattet i år 1 hos mottaker. Hos mottaker kan skatteeffekten bli enten 23% eller 24%, eller 23% på deler av konsernbidraget og 24% på resterende.

Mottakende selskap

Alternativet der mottaker har et underskudd i år 1 og mottar et konsernbidrag fra mor som akkurat dekker underskuddet er beskrevet over. Konsernbidraget har da en skatteeffekt på 24 (100 * 24%) hos mottaker dersom anbefalt alternativ velges, men kan ha en effekt på 23 (100 * 23%) dersom alternativ metode velges.

Mottakers skattepliktige inntekt øker

Mottaker har en skattepliktig inntekt på 50, og mottar samtidig et konsernbidrag på 100. Bidraget øker skattepliktig inntekt hos mottaker, og konsernbidraget har da skatteeffekt tilsvarende inntektsårets skattesats på 24%. Konsernbidrag etter skatt på 76 (100 - 24) føres mot annen innskudd egenkapital.

Konsernbidraget overstiger mottakers underskudd

Mottaker har et underskudd i år 1 på 100, som kan regnskapsføres som utsatt skattefordel med 23 (100 * 23%) dersom alternativ metode velges (se forrige avsnitt ("Regnskapsføring av konsernbidrag med skatteeffekt"). Skattesatsen for år 2 kan benyttes i denne sammenheng. Mottaker får konsernbidrag fra mor på 300, som dekker årets underskudd fullt ut i tillegg til at mottaker får en økning i skattepliktig inntekt på 200 i år 1. Konsernbidraget har da følgende skatteeffekt:

  • 23 (100 * 23%) mot utsatt skattefordel
  • 48 ((300-100) * 24%) mot betalbar skatt

Dette gir en samlet skatteeffekt på 71 (23 + 48), som utgjør 23,7% av mottatt konsernbidrag. Konsernbidrag etter skatt er på 229 (300 - 71) som føres mot annen innskudd egenkapital.

Givende selskap

Fradrag for konsernbidrag hos giver vil alltid være begrenset av årets alminnelige inntekt, og det medfører at skatteeffekten alltid vil svare til inntektsårets skattesats for alminnelig inntekt. Konsernbidraget kommer til fradrag i år 1 og ikke senere år. Gis konsernbidraget med et beløp utover alminnelig inntekt er det ikke fradragsberettiget for giver, og vil normalt heller ikke være skattepliktig hos mottaker. Endring i skattesats fra 24% i år 1 til 23% i år 2 vil ikke gi noen effekt på verdsettelsen av konsernbidrag etter skatt for giver.

Konsernregnskap

Som følge av asymmetrien i skatteeffekt hos giver og mottaker, kan konsernbidrag påvirke konsernets skattekostnad. Giver vil alltid ha en skatteeffekt tilsvarende inntektsårets skattesats (24% i år 1), mens mottaker kan ha en skatteeffekt tilsvarende inntektsårets skattesats på hele eller deler av konsernbidraget. Fradrag utnyttes i et år med høyere skattesats, og dette reduserer konsernets nominelle skattekostnad.

Opphevelse av reglene vedrørende korreksjonsinntekt

GRS for små foretak

Konsernbidrag uten skattemessig effekt

Sirkelkonsernbidrag