PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Konsernbidrag - Generelt

  Konsernbidrag - kostmetoden

  Konsernbidrag

  Formålet med konsernbidrag vil oftest være å utjevne skattebelastningen innad i et konsern. Giver kan på visse vilkår kreve fradrag for konsernbidraget ved inntektsligningen slik at skattepliktig overskudd reduseres. Mottakerens inntekt vil da øke tilsvarende slik at eventuelt skattemessig underskudd blir redusert. Det overføres altså skattepliktig inntekt fra et selskap til et annet konsernselskap.

  Som konsernbidrag anses overføring av penger, driftsmidler eller andre former for økonomiske ytelser uten motvederlag.

  Det kreves ikke at det foretas en faktisk overføring av midler samme år, men giverselskapet må påta seg en ubetinget forpliktelse til å yte bidraget. Ifølge Revisorforeningen så er de ikke kjent med skattemyndighetene har krevd at det beregnes renter på uoppgjort konsernbidrag, men foreningen anbefaler at det gjøres for å ikke komme i strid med asl § 3-9 og sktl § 13-1.

  Se nærmere om formelle krav, materielle begrensninger mm i «Konsernbidrag - Aksjerettslige og skatterettslige forhold».

  Det forutsettes i alle eksemplene i dette temaet at konsernbidraget gis med skattemessig effekt som vil si at konsernbidraget kommer til fradrag i givers alminnelige inntekt (skattepliktig inntekt) og legges til mottakers alminnelige inntekt.

  Konsernbidrag regnskapsføres ved årsslutt, det vil si datoen for regnskapsavleggelse.

  Ved endring i skattesats angis det hvilken effekt det får på regnskapsføring av konsernbidrag i punktet "Endret skattesats" lengre ned i temaet.

  Konteringseksemplene er i hovedsak laget for øvrige foretak, og vær oppmerksom på at små foretak kan unnlate å balanseføre utsatt skattefordel.

  Konsernbidrag - Generelt
  454 1456 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan