Konsernbidrag - Generelt

Disponering av resultat - Giver av konsernbidrag

Datter gir til mor - Giver

Datter gir til mor - Mottaker

Mor gir til datter - Giver

Mor gir til datter - Mottaker

Datter gir til datter - Giver

Datter gir til datter - Mottaker

Datterdatter gir til mor og omvendt

Endret skattesats

Opphevelse av reglene vedrørende korreksjonsinntekt

GRS for små foretak

Konsernbidrag uten skattemessig effekt

Konto
2050 Annen egenkapital
Debet
2920 Gjeld til selskap i samme konsern
Kredit

Det kan være behov for å flytte midler i et konsern for å sørge for en optimal kapitalstruktur. Det er da snakk om å yte konsernbidrag uavhengig av ønsket om skattemessig samordning og utover skattepliktig alminnelig inntekt hos giver.

Det er mulig å gi konsernbidrag uten skattemessig effekt. I prinsippet er det skatteplikt for mottaker hvor giver har hatt anledning til å kreve fradrag, men valgt å ikke gjøre det. Sentralskattekontoret for storbedrifter har i en konkret sak lagt til grunn at den delen av et konsernbidrag som lå innenfor giverselskapets alminnelige inntekt, var skattepliktig på mottakers hånd, selv om giver ikke hadde krevd fradrag. Konsernbidrag som giver ikke får fradrag for fordi det overstiger den ellers alminnelige skattepliktige inntekt, er imidlertid ikke skattepliktig for mottakeren. Et konsernbidrag som overstiger alminnelig inntekt hos giverselskapet, kan ikke etablere et fremførbart underskudd hos giver etter sktl. § 14-6, og skattepliktig inntekt skal i slike tilfeller settes til 0.

Vilkåret for konsernbidrag uten skattemessig effekt er at konsernbidraget er lovlig etter aksjeloven. Det er dog flere hensyn som må vurderes når det gjennomføres transaksjonen som for eks tilgjenglig fri egenkapital asl. § 8-1 og mulig korreksjonsinntekt se sktl. §10-5.

Se mer om skattemessig behandling av konsernbidrag.

Bokføring

Konteringen blir i utgangspunktet som i tilfellene foran hvor konsernbidragene gis med skattemessig effekt, med unntak av at det ikke føres på skattekontoen (konto 2500 eller konto 1071). Hele beløpet (100%) føres på konto 2050 Annen egenkapital og kredit konto 2035 Annen innskutt egenkapital eller konto 1300 Aksjer i datterselskap, avhengig av hvem som er giver og mottaker.

Se angivelse øverst av eksempel på en kontering for tilfelle der datter gir til mor - giver uten skattemessig effekt.

Datter gir kr 1 000 til mor i konsernbidrag:

  • Datter fører en "gjeld til selskap i samme konsern" på mor på kr 1 000.
  • Datter gir til mor og det medfører en reduksjon i "annen egenkapital" på kr 1 000.

Sirkelkonsernbidrag