PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Korreksjonsinntekt

  Konsernbidrag - Kostmetoden

  Korreksjonsinntekt

  Når et selskap utdeler midler av den regnskapsmessige egenkapitalen, som ikke tidligere har blitt beskattet, skal selskapet beregne korreksjonsinntekt og korreksjonsskatt på andelen av egenkapitalen som tidligere ikke har blitt beskattet, se sktl. § 10-5. Korreksjonsinntekt oppstår på grunn av forskjellige periodiseringsregler i regnskaps- og skatteretten slik at inntekter inntektsført regnskapsmessig ikke er inntektsført skattemessig. I den anledning kan midler som utdeles som konsernbidrag ikke være inntektsført skattemessig. Korreksjonsinntekt kan kun oppstå dersom selskapet som tar ut midler har utsatt skatt i balansen (skatteøkende midlertidige forskjeller).

  Beregning av grunnlag for korreksjonsinntekt

  Innbetalt aksjekapital
  + Innbetalt overkursfond
  + 0,73 * Andel av netto skatteøkende midlertidige forskjeller
  - Sum egenkapital 31.12.
  = Under- (positivt tall) / Overdekning (negativt tall)

  Dersom det foreligger underdekning etter beregningen av grunnlaget må man beregne korreksjonsinntekt og deretter korreksjonsskatten.

  Beregning av korreksjonsinntekt ved underdekning

  Korreksjonsinntekt = Underdekning / 0,73

  Beregning av korreksjonsskatt

  Korreksjonsskatt = Korreksjonsinntekt * 0,27

  Opphevelse av reglene vedrørende korreksjonsinntekt

  Det er vedtatt å oppheve reglene om korreksjonsinntekt med virkning fra og med inntektsåret 2012. Det er i denne sammenheng gitt en overgangsregel som innebærer at korreksjonsinntekt som er beregnet til og med inntektsåret 2011, skal kunne reverseres etter hvert som selskapets underdekning utlignes. Korreksjonsinntekt som ikke er fradragsført innen 2017, kan kreves fradragsført i sin helhet i 2017. Se Prop. 1 LS (2011-2012)kapittel 16 og Innst. 4 L (2011-2012) kapittel 11.

  Stikkord:

  • ks,
  • kost,
  271 1070 88 75 702

  Kontering

  Satser

  Kontoplan