PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Mor gir til datter - Giver

  Konsernbidrag - kostmetoden

  • D1300 Aksjer i datterselskap
  • D2500 Betalbar skatt, ikke fastsatt
  • K2920 Gjeld til selskap i samme konsern

  Kontering av konsernbidrag hos giver

  Mor gir kr 1 000 til datter i konsernbidrag:

  • Når mor gir konsernbidrag til datter vil transaksjonen bli ansett som økning av "aksjer i datterselskap". Regnskapsmessig likestilles konsernbidraget med kapitaltilførsel som skjer i form av en selskapsrettslig formell kapitalforhøyelse. Tilførsel av kapital fører alltid til en regnskapsmessig høyere anskaffelseskost for aksjene, se DNRS 2000-80 Konsernbidrag ved bruk av kostmetoden
  • Beløpet aksjene stiger med er brutto konsernbidrag fratrukket skatteulempen transaksjonen medfører. "Aksjer i datterselskap" vil i dette tilfellet øke med kr 760 og "betalbar skatt, ikke utlignet" reduseres med kr 240. Motposten er "Gjeld til selskap i samme konsern" på kr 1 000.
  • I tilfellet datter har en verdi som er lavere enn balanseført verdi, og denne verdinedgangen ikke er forbigående, må det foretas en vurdering vedrørende nedskrivning aksjer i datter, se rskl. § 5-3. Se også eksempel under.

  Unntak fra begrensningen om tilstrekkelig fri egenkapital

  • Hovedregelen er at konsernbidrag ikke kan ytes utover midlene tilgjengelig som fri egenkapital, se asl. § 8-1 og asl. § 8-5.
  • Konsernbidrag fra mor til datter vil som regel ikke påvirke egenkapitalen i mor da datters egenkapital øker med tilsvarende verdi i "aksjer i datterselskap".
  • I de tilfeller hvor datter er insolvent og det ikke foreligger garanti fra mor på tap utover innbetalt kapital er det sannsynlig at konsernbidraget ikke vil øke verdien av datter. I den anledning må differansen mellom konsernbidrag og økningen i verdi hos datter ha dekning etter asl./asal. § 8-1 (Aksjeselskap og allmennaksjeselskap, Aarbakke m.fl.)
  • Vilkåret for å kunne benytte seg av unntaket er at konsernbidraget motsvares av en verdiøkning i datter

  I eksemplet brukes skattesatsen for 2017 (24%). Ved endring i skattesats angis det hvilken effekt det får på regnskapsføring av konsernbidrag i punktet "Endret skattesats" lengre ned i temaet.

  Unntak for små foretak

  Hvis konsernbidraget dekker regnskapsmessig underskudd i datterselskapet, kan giver som er små foretak som en forenkling ifølge NRS 8.5.4.2 føre konsernbidraget (netto etter skatt dersom det er avgitt med skattemessig effekt) direkte mot annen egenkapital hos giver. Det antas at det menes årets underskudd, og ikke akkumulert underskudd. Unntaksregelen er antakelig gitt for at en skal slippe å vurdere om det har funnet sted en verdiøkning.

  Føringen av konsernbidraget etter unntaksregelen for små foretak medfører ikke økning av aksjenes verdi i morselskapets balanse. Dermed oppstår det ikke noe nedskrivningsbehov som følge av føringen av konsernbidraget, i stedet reduseres egenkapitalen i morselskapet direkte.

  Nedskrivning av aksjer i datter - et eksempel

  Nedskrivning av aksjer i datter - et eksempel

  FAQ 341 fra Revisorforeningen har et eksempel der et heleiet datterselskap har negativ balanseført egenkapital som er finansiert med lån fra morselskapet. I morselskapets balanse er investeringen i datterselskapet nedskrevet til 0, da det er reell negativ egenkapital i datterselskapet (ingen merverdier og liten/ingen drift). Datterselskapet har store fremførbare underskudd som man vil utnytte skattemessig. Morselskapet gir et konsernbidrag, men datterselskapet har fremdeles negativ balanseført egenkapital etter at konsernbidrag netto utsatt skatt er ført.

  Regnskapsloven krever nedskriving av investeringen til virkelig verdi dersom balanseført verdi er høyere enn virkelig verdi. Hvis virkelig verdi av datter er null (pga negativ egenkapital), eller lavere enn balanseført investering i morselskapet, etter at konsernbidraget er mottatt, skal investeringen i morselskapets balanse nedskrives til null eller lik virkelig verdi av datterselskapet.

  Stikkord:

  • aksjekapital datterselskap,
  • konsernbidrag,
  • kommandittselskap,
  • datterforetak,
  Mor gir til datter - Giver
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan