Konsernbidrag - Generelt

Disponering av resultat - Giver av konsernbidrag

Datter gir til mor - Giver

Datter gir til mor - Mottaker

Mor gir til datter - Giver

Konto
1300 Aksjer i datterselskap
Debet
2500 Betalbar skatt, ikke fastsatt
Debet
2920 Gjeld til selskap i samme konsern
Kredit

Kontering av konsernbidrag hos giver

Mor gir kr 1 000 til datter i konsernbidrag:

  • Når mor gir konsernbidrag til datter vil transaksjonen bli ansett som økning av "aksjer i datterselskap". Regnskapsmessig likestilles konsernbidraget med kapitaltilførsel som skjer i form av en selskapsrettslig formell kapitalforhøyelse. Tilførsel av kapital fører alltid til en regnskapsmessig høyere anskaffelseskost for aksjene, se DNRS 2000-80 Konsernbidrag ved bruk av kostmetoden
  • Beløpet aksjene stiger med er brutto konsernbidrag fratrukket skatteulempen transaksjonen medfører. "Aksjer i datterselskap" vil i dette tilfellet øke med kr 780 og "betalbar skatt, ikke utlignet" reduseres med kr 220. Skattesats benyttet er 22 % og må tilpasses det aktuelle året - se aktuelle skattesatser. Motposten er "Gjeld til selskap i samme konsern" på kr 1 000.
  • I tilfellet datter har en verdi som er lavere enn balanseført verdi, og denne verdinedgangen ikke er forbigående, må det foretas en vurdering vedrørende nedskrivning aksjer i datter, se rskl. § 5-3. Se også eksempel under.

Unntak fra begrensningen om tilstrekkelig fri egenkapital

  • Hovedregelen er at konsernbidrag ikke kan ytes utover midlene tilgjengelig som fri egenkapital, se asl. § 8-1 og asl. § 8-5.
  • Konsernbidrag fra mor til datter vil som regel ikke påvirke egenkapitalen i mor da datters egenkapital øker med tilsvarende verdi i "aksjer i datterselskap".
  • I de tilfeller hvor datter er insolvent og det ikke foreligger garanti fra mor på tap utover innbetalt kapital er det sannsynlig at konsernbidraget ikke vil øke verdien av datter. I den anledning må differansen mellom konsernbidrag og økningen i verdi hos datter ha dekning etter asl./asal. § 8-1 (Aksjeselskap og allmennaksjeselskap, Aarbakke m.fl.)
  • Vilkåret for å kunne benytte seg av unntaket er at konsernbidraget motsvares av en verdiøkning i datter

I eksemplet brukes skattesatsen for 2019-2020 (22%). Se aktuelle skattesatser. Ved endring i skattesats angis det hvilken effekt det får på regnskapsføring av konsernbidrag i punktet om endret skattesats lengre ned i temaet.

Unntak for små foretak

Hvis konsernbidraget dekker regnskapsmessig underskudd i datterselskapet, kan giver som er små foretak som en forenkling ifølge NRS 8.5.4.2 føre konsernbidraget (netto etter skatt dersom det er avgitt med skattemessig effekt) direkte mot annen egenkapital hos giver. Det antas at det menes årets underskudd, og ikke akkumulert underskudd. Unntaksregelen er antakelig gitt for at en skal slippe å vurdere om det har funnet sted en verdiøkning.

Føringen av konsernbidraget etter unntaksregelen for små foretak medfører ikke økning av aksjenes verdi i morselskapets balanse. Dermed oppstår det ikke noe nedskrivningsbehov som følge av føringen av konsernbidraget, i stedet reduseres egenkapitalen i morselskapet direkte.

Nedskrivning av aksjer i datter - et eksempel
Stikkord: aksjekapital datterselskap, konsernbidrag, kommandittselskap, datterforetak

Mor gir til datter - Mottaker

Datter gir til datter - Giver

Datter gir til datter - Mottaker

Datterdatter gir til mor og omvendt

Endret skattesats

Opphevelse av reglene vedrørende korreksjonsinntekt

GRS for små foretak

Konsernbidrag uten skattemessig effekt

Sirkelkonsernbidrag