PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Mor gir til datter - Giver

  Konsernbidrag - kostmetoden

  • D1300 Aksjer i datterselskap
  • D2500 Betalbar skatt, ikke fastsatt
  • K2920 Gjeld til selskap i samme konsern

  Kontering av konsernbidrag hos giver

  Mor gir kr 1 000 til datter i konsernbidrag:

  • Når mor gir konsernbidrag til datter vil transaksjonen bli ansett som økning av "aksjer i datterselskap". Regnskapsmessig likestilles konsernbidraget med kapitaltilførsel som skjer i form av en selskapsrettslig formell kapitalforhøyelse. Tilførsel av kapital fører alltid til en regnskapsmessig høyere anskaffelseskost for aksjene, se DNRS 2000-80 Konsernbidrag ved bruk av kostmetoden
  • Beløpet aksjene stiger med er brutto konsernbidrag fratrukket skatteulempen transaksjonen medfører. "Aksjer i datterselskap" vil i dette tilfellet øke med kr 760 og "betalbar skatt, ikke utlignet" reduseres med kr 240. Motposten er "Gjeld til selskap i samme konsern" på kr 1 000.
  • I tilfellet datter har en verdi som er lavere enn balanseført verdi, og denne verdinedgangen ikke er forbigående, må det foretas en vurdering vedrørende nedskrivning aksjer i datter, se rskl. § 5-3

  Unntak fra begrensningen om tilstrekkelig fri egenkapital

  • Hovedregelen er at konsernbidrag ikke kan ytes utover midlene tilgjengelig som fri egenkapital, se asl. § 8-1 og asl. § 8-5.
  • Konsernbidrag fra mor til datter vil som regel ikke påvirke egenkapitalen i mor da datters egenkapital øker med tilsvarende verdi i "aksjer i datterselskap".
  • I de tilfeller hvor datter er insolvent og det ikke foreligger garanti fra mor på tap utover innbetalt kapital er det sannsynlig at konsernbidraget ikke vil øke verdien av datter. I den anledning må differansen mellom konsernbidrag og økningen i verdi hos datter ha dekning etter asl./asal. § 8-1 (Aksjeselskap og allmennaksjeselskap, Aarbakke m.fl.)
  • Vilkåret for å kunne benytte seg av unntaket er at konsernbidraget motsvares av en verdiøkning i datter

  I eksemplet brukes skattesatsen for 2017 (24%). Ved endring i skattesats angis det hvilken effekt det får på regnskapsføring av konsernbidrag i punktet "Endret skattesats" lengre ned i temaet.

  Unntak for små foretak

  Hvis konsernbidraget dekker regnskapsmessig underskudd i datterselskapet, kan giver som er små foretak som en forenkling ifølge NRS 8.5.4.2 føre konsernbidraget (netto etter skatt dersom det er avgitt med skattemessig effekt) direkte mot annen egenkapital hos giver. Det antas at det menes årets underskudd, og ikke akkumulert underskudd. Unntaksregelen er antakelig gitt for at en skal slippe å vurdere om det har funnet sted en verdiøkning.

  Stikkord:

  • aksjekapital datterselskap,
  • konsernbidrag,
  • kommandittselskap,
  • datterforetak,
  Mor gir til datter - Giver
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan