PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Mor gir til datter - Giver

  Konsernbidrag - kostmetoden

  • D1300 Aksjer i datterselskap
  • D2500 Betalbar skatt, ikke fastsatt
  • K2920 Gjeld til selskap i samme konsern

  Mor gir til datter - Giver

  Kontering av konsernbidrag hos giver

  Mor gir kr 1 000 til datter i konsernbidrag:

  • Når mor gir konsernbidrag til datter vil transaksjonen bli ansett som økning av "aksjer i datterselskap". Regnskapsmessig likestilles konsernbidraget med kapitaltilførsel som skjer i form av en selskapsrettslig formell kapitalforhøyelse. Tilførsel av kapital fører alltid til en regnskapsmessig høyere anskaffelseskost for aksjene, se DNRS 2000-80 Konsernbidrag ved bruk av kostmetoden
  • Beløpet aksjene stiger med er brutto konsernbidrag fratrukket skatteulempen transaksjonen medfører. "Aksjer i datterselskap" vil i dette tilfellet øke med kr 760 og "betalbar skatt, ikke utlignet" reduseres med kr 240. Motposten er "Gjeld til selskap i samme konsern" på kr 1 000.
  • I tilfellet datter har en verdi som er lavere enn balanseført verdi, og denne verdinedgangen ikke er forbigående, må det foretas en vurdering vedrørende nedskrivning aksjer i datter, se rskl. § 5-3

  Unntak fra begrensningen om tilstrekkelig fri egenkapital

  • Hovedregelen er at konsernbidrag ikke kan ytes utover midlene tilgjengelig som fri egenkapital, se asl. § 8-1 og asl. § 8-5.
  • Konsernbidrag fra mor til datter vil som regel ikke påvirke egenkapitalen i mor da datters egenkapital øker med tilsvarende verdi i "aksjer i datterselskap".
  • I de tilfeller hvor datter er insolvent og det ikke foreligger garanti fra mor på tap utover innbetalt kapital er det sannsynlig at konsernbidraget ikke vil øke verdien av datter. I den anledning må differansen mellom konsernbidrag og økningen i verdi hos datter ha dekning etter asl./asal. § 8-1 (Aksjeselskap og allmennaksjeselskap, Aarbakke m.fl.)
  • Vilkåret for å kunne benytte seg av unntaket er at konsernbidraget motsvares av en verdiøkning i datter

  I eksemplet brukes skattesatsen for 2017 (24%). Ved endring i skattesats angis det hvilken effekt det får på regnskapsføring av konsernbidrag i punktet "Endret skattesats" lengre ned i temaet.

  Stikkord:

  • aksjekapital datterselskap,
  • bokføring konsernbidrag,
  • konsernbidrag,
  • konsernbidrag datter datter,
  • konsernbidrag datter mor,
  • konsernbidrag datter til datter,
  • konsernbidrag datter til mor,
  • konsernbidrag mor datter,
  • konsernbidrag mor til datter,
  • konsernbidrag søsterselskap,
  • sirkelbidrag,
  • sirkelkonsernbidrag,
  • datterforetak,
  • ks,
  • selskap,
  Mor gir til datter - Giver
  458 1480 104 75 722

  Kontering

  Satser

  Kontoplan