PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Mor gir til datter - Mottaker

  Konsernbidrag - kostmetoden

  • D1560 Andre fordringer på selskap i samme konsern
  • K1070 Utsatt skattefordel, brutto
  • K2035 Annen innskutt egenkapital

  Kontering av konsernbidrag hos mottaker

  Mor gir kr 1 000 i konsernbidrag til datter:

  • Mottatt konsernbidrag fra mor anses som innskudd fra eier og føres under "annen innskutt egenkapital".
  • Årsaken til at konsernbidraget anses som innskutt kapital er fordi kapitalinnskuddet ikke er opptjent i datter, men siden kapitalinnskuddet ikke gir noen økning i aksjekapitalen kan det ikke føres som aksjekapital eller overkursfond
  • Egenkapitalen i datter øker med konsernbidraget, fradratt skatt.
  • Føringen blir økning i "Andre fordringer på selskap i samme konsern" på kr 1 000, reduksjon "utsatt skattefordel, brutto" på kr 240 og økning i "Annen innskutt egenkapital" på kr 760. *
  • Er ikke utsatt skattefordel bokført i regnskapet fra før inntektsføres skatteeffekten på konto 8320 "Endring utsatt skatt". Dersom mottaker er i betalbar skatt-posisjon vil skatteeffekten bokføres mot konto 2500 "Betalbar skatt".

  I eksemplet brukes skattesatsen for 2017 (24%). Ved endring i skattesats angis det hvilken effekt det får på regnskapsføring av konsernbidrag i punktet "Endret skattesats" lengre ned i temaet.

  * Dersom mottaker har underskudd til fremføring før konsernbidraget mottas, men ikke har ført opp en skattefordel på dette, enten fordi det ikke kan sannsynliggjøre fremtidig nytte eller det følger unntaktsreglen for små foretak, vil skatteeffekten av konsernbidraget ikke føres mot utsatt skattefordel i balansen, men som en negativ skattekostnad i resultatet. Dette følger av at mottaker burde ha oppført skattefordelen ved det fremførbare underskuddet da det var kjent med at det ville motta konsernbidraget. Da ville mottaker ha bokført en utsatt skattefordel i balansen med motkonto negativ skattekostnad i resultatet. Når så konsernbidraget mottas blir bokføringen som vanlig med føring mot den nettopp oppførte utsatte skattefordelen. Netto effekt er en negativ skattekostnad.

  Stikkord:

  • konsernbidrag,
  Mor gir til datter - Mottaker
  453 1451 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan