Konsernbidrag - Generelt

Disponering av resultat - Giver av konsernbidrag

Datter gir til mor - Giver

Datter gir til mor - Mottaker

Mor gir til datter - Giver

Mor gir til datter - Mottaker

Datter gir til datter - Giver

Datter gir til datter - Mottaker

Datterdatter gir til mor og omvendt

Endret skattesats

Opphevelse av reglene vedrørende korreksjonsinntekt

Det ble vedtatt å oppheve reglene om korreksjonsinntekt med virkning fra og med inntektsåret 2012. Det er i denne sammenheng gitt en overgangsregel som innebærer at korreksjonsinntekt som er beregnet til og med inntektsåret 2011, skal kunne reverseres etter hvert som selskapets underdekning utlignes.

Korreksjonsinntekt som ikke er fradragsført innen 2017, kan kreves fradragsført i sin helhet i 2017. Se Prop. 1 LS (2011-2012) kapittel 16 og Innst. 4 L (2011-2012)kapittel 11.

Se nærmere om dette i «Reversering av tidligere utlignet korreksjonsinntekt».

Stikkord: kommandittselskap

GRS for små foretak

Konsernbidrag uten skattemessig effekt

Sirkelkonsernbidrag