Konsernbidrag - Generelt

Disponering av resultat - Giver av konsernbidrag

Datter gir til mor - Giver

Datter gir til mor - Mottaker

Mor gir til datter - Giver

Mor gir til datter - Mottaker

Datter gir til datter - Giver

Datter gir til datter - Mottaker

Datterdatter gir til mor og omvendt

Endret skattesats

Opphevelse av reglene vedrørende korreksjonsinntekt

GRS for små foretak

Konsernbidrag uten skattemessig effekt

Sirkelkonsernbidrag

Fastsettingsnemnda ved Sentralskattekontoret for storbedrifter konkluderte i en sak behandlet 20. april 2004 at avgivelse og mottakelse av konsernbidrag mellom mor- og datterselskap i samme inntektsår kunne aksepteres som to selvstendige transaksjoner skattemessig, jf. sktl. §§ 10-2 til 10-4. En forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet av 10.5.2005 omhandler også sirkelkonsernbidrag (BFU 22/05).

Sirkelkonsernbidrag vil si at mottakende selskap returnerer mottatt konsernbidrag til det avgivende selskap i samme inntektsår. Dette er en måte å organisere konsernbidragene på ved å bruke konsernbidrag med og uten skattemessig effekt slik at beskatningen i et konsern reduseres hvor giver i utgangspunktet ikke har tilstrekkelig fri egenkapital etter asl. § 8-1.

Eksempel: I et konsern går mor med skattemessig underskudd, og datter har et skattemessig overskudd større enn mors underskudd. Mor har tilgjenglig fri egenkapital mens datter ikke har fri egenkapital. Ved hjelp av sirkelkonsernbidrag kan skattebelastningen for konsernet reduseres. Mor gir konsernbidrag uten skattemessig effekt til datter slik at datter får tilstrekkelig fri egenkapital til å kunne gi konsernbidrag med skattemessig effekt til mor. Skattebelastingen for konsernet blir da at skattemessig resultat i datter redusert med konsernbidrag gitt til mor uten fradrag for mottat bidrag fra mor. Med andre ord vil et konsernbidrag uten skattemessig effekt fra mor til datter gi økt grunnlag til å gi konsernbidrag med skatteffekt fra datter til mor.