Intro

Et konsernforhold oppstår vanligvis enten ved at et eksisterende selskap kjøpes opp eller at det etableres et nytt selskap. Nedenfor kommenteres dette ytterligere.

Det kan også forekomme konserndannelse ved rettet emisjon, fisjon i et eksisterende selskap, rettet kapitalnedsettelse eller ved kjøp av egne aksjer eller inngåelse av avtale som medfører kontroll over et annet selskap.

Stifte eget datterselskap

Oppkjøp av datterselskap

Goodwill

Kontinuitet i konsernregnskapet

Bokføring av aksjer i datterselskap

Utsatt skatt ved konserndannelse

Andre tema som gjelder konsern