Avgiftsunntatte kontingenter

MVA
6 Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven
Konto
3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
Kredit

Merverdiavgift

Salg av varer og tjenester fra ideelle organisasjoner og foreninger er unntatt fra loven når betalingen skjer i form av medlemskontingent og kontingenten kun dekker ytelser som er ledd i organisasjonens ideelle virksomhet, se mval. § 3-13 (1). En generell ivaretakelse av medlemmenes økonomiske og andre interesser, er å anse som ideell virksomhet. Eksempler på ideell virksomhet er:

  • arbeid mot media, politikere, forvaltning og embetsverk,
  • lobbyvirksomhet, er premissleverandør og opinionsskaper,
  • deltakelse i politiske diskusjoner/fora osv.

For mer, se merverdiavgiftshåndboken om medlemskontingenter.

Ideelle organisasjoner og foreninger omfatter veldedige og allmennyttige institusjoner, jf. mval. § 3-12.
Unntaket vil bl.a. gjelde for følgende ideelle organisasjoner og foreninger (veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner):

  • humanitære og religiøse organisasjoner/foreninger,
  • idrettsforeninger, musikkorps og lignende.
  • fagorganisasjoner
  • politiske partier
  • yrkesorganisasjoner, næringsorganisasjoner og arbeidsgiverforeninger

For mer om grensen mellom avgiftsunntaket for ideelle organisasjoner og foreninger og tjenester som er avgiftspliktige etter hovedregelen i mval. § 3-1, se SKD 170418.

Stikkord: bransjeorganisasjoner, medlemskontingent, medlemskontigent, kontigenter

Avgiftspliktige kontingenter