PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Arbeidsgiverforeninger

  Kontingenter

  • D7400 Kontingent, fradragsberettiget
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)

  Merverdiavgift

  Det er ikke merverdiavgift på kontingenter til arbeidsgiverforening, se mval. § 3-13 (1). Medlemskontingentene gir derfor ikke fradrag.

  Blir det fakturert en pliktig del som gjelder serviceavgifter til interesse- og bransjeorganisasjoner, gis det fullt fradrag for dette, se «Kontingenter -> Skattefri dekning av kontingent til serviceorganisasjoner».

  Skatt

  Foreningskontingenter er i utgangspunktet ikke fradragsberettiget, se sktl. § 6-18.

  Arbeidsgiverforening og visse yrkes- og næringsorganisasjoner er allikevel fradragsberettiget, se sktl. § 6-19. For mer utfyllende om krav til fradragsretten, se «Lignings-ABC 2016 (pr. juni) -> Kontingenter».

  Arbeidsgiverforening

  Det kan kreves fradrag for kontingent opp til 2 promille av medlemsbedriftens samlede lønnsutbetalinger (inkluderer kontantlønn, skattepliktige naturalytelser og trekkpliktige utgiftsgodtgjørelser samt lønn ytet for arbeid utført i utlandet) i året forut for inntektsåret. Grensen på 2 promille gjelder samlet kontingent dersom arbeidsgiver er medlem i flere slike foreninger.

  Nekter en arbeidsgiver å inngå tariffavtale med en ansatt som er organisert og som fremsetter krav om tariffavtale, vil arbeidsgiveren miste fradragsretten.

  Se sktl. § 6-19 (1).

  Fradragsrett for kontingent til arbeidsgiverforening i annen EØS-stat

  I UTV 2009/1279 har finansdepartementet gitt uttrykk for sin forståelse av fradragsretten for kontingenter betalt til arbeidsgiverforeninger i annen EØS-stat.

  Vilkår for fradragsretten er:

  • kontingenten må være betalt til tilsvarende arbeidsgiverforening i en annen EØS-stat
  • vilkårene for fradragsretten i sktl. § 6-19 må være oppfylt

  Bokføring ikke fradragsberettigede kontingenter

  Kontingenter som ikke er fradragsberettigede føres mot konto 7410 Kontingenter, ikke fradragsberettiget.

  Stikkord:

  • forening,
  • interesseorganisasjoner,
  • kontigent,
  • kontingent arbeidsgiverforening,
  • kontingenter,
  • kontingenter fradrag,
  • medlemskap,
  • yrkesorganisasjoner,
  • medlemsavgift,
  • kontingent,
  Arbeidsgiverforeninger
  271 1070 88 75 702

  Kontering

  Satser

  Kontoplan