PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Fagforeningskontingent

  Kontingenter

  • K2650 Trukket fagforeningskontingent
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)
  • LønnKun opplysningsplikt
  Satser
  Fagforeningsfradrag
  2016/2017
  Maksimalt fradrag kr 3 850

  Betalt fagforeningskontingent kan trekkes fra med inntil kr 3 850 (2016 og 2017), eller med en forholdsmessig del av beløpet hvis fagforeningskontingenten bare er betalt for en del av året. Se sktl. § 6-20.

  Lønn

  Foreningskontingenter som fagforeningskontingent er i utgangspunktet ikke fradragsberettiget jf sktl § 6-18 med unntak i sktl § 6-20. For mer utfyllende om krav til fradragsretten, se «Skatte-ABC 2016/17 -> Kontingenter».

  A-melding

  Fagforeningskontingenter som oppfyller kravene i skatteloven § 6-20 skal innrapporteres på a-meldingen som Fradrag - Fagforeningskontingent, alternativt Fradrag - Fagforeningskontingent Svalbard eller Fradrag - Fagforeningskontingent Jan Mayen og bilandene i Antarktis.

  Arbeidsgiver avkorter kontingenten i lønn

  Trekker arbeidsgiver kontingent fra arbeidstakers lønn som ellers ville være fradragsberettiget for arbeidstakere ved ligning etter sktl. § 6-20, skal arbeidsgiver trekke dette ut av beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk. Dette gjelder kun for beløp inntil et fastsatt beløp. Se «Satser -> Fagforeningsfradrag» for gjeldende sats. Både fradragsberettiget fagforeningskontingent og beløp betalt utover gjeldende sats skal innrapporteres. En eventuell forsikringspremie som er inkludert i kontingenten skal innrapporteres på sammen med fagforeningskontingenten og samlet fradrag kan ikke overstige beløpsgrensen for fradragsberettiget fagforeningskontingent.

  Arbeidstaker betaler kontingenten

  Praksis i dag er at arbeidstaker betaler fagforeningskontingenten direkte til fagforeningen som innrapporterer beløpet til Skattedirektoratet. Totalt innbetalt fagforeningskontingent blir innrapportert og kommer ferdigutfylt på arbeidstakers selvangivelse. Beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk skal reduseres med fradragsberettiget kontingent, se sktbf. § 5-9-1, ut i fra gjeldende satser, se «Satser -> Fagforeningsfradrag».

  Fradragsrett for kontingent til arbeidstakerorganisasjon i annen EØS-stat

  I UTV 2009/1279 har finansdepartementet gitt uttrykk for sin forståelse av fradragsretten for kontingenter betalt til arbeidstakerorganisasjoner i annen EØS-stat.

  Vilkår for fradragsretten er:

  • må være en arbeidstakerorganisasjon i en annen EØS-stat
  • kontingenten må være betalt til en landsomfattende arbeidstakerorganisasjon som har inngått tariffavtale på vegne av medlemmene
  • de alminnelige vilkårene for fradragsretten i sktl. § 6-20 må være oppfylt

  Merverdiavgift

  Det er ikke merverdiavgift på fagforeningskontingenter, se mval. § 3-13 (1). Medlemskontingentene gir derfor ikke fradrag for inngående merverdiavgift.

  Blir det fakturert en pliktig del som gjelder serviceavgifter til interesse- og bransjeorganisasjoner, gis det fullt fradrag for dette, se «Kontingenter -> Skattefri dekning av kontingent til serviceorganisasjoner».

  Stikkord:

  • fagforeningskontingent,
  • fagforeningstrekk,
  • fellesforbundet,
  • forening,
  • kontigent,
  • kontingenter,
  • medlemskap,
  • medlemsavgift,
  • fagforeningkontingent,
  • kontingent,
  Fagforeningskontingent
  279 1090 89 75 702

  Kontering

  Satser

  Kontoplan