PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Skattepliktig dekning av foreningskontingent (naturalytelse)

  Kontingenter

  • D5990 Annen personalkostnad
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Omhandler personlig kontingenter som arbeidsgiver betaler for den ansatte. Ofte er dette medlemskontingent til faglige foreninger som ikke driver fagforeningsvirksomhet, men foreningsvirksomhet i en mer allmenn forstand, f.eks. yrkes- og profesjonsforeninger som Regnskap Norge (tidligere NARF), Den Norske Revisorforening (DNR) og Den Norske Advokatforening (DNA).

  Lønn

  Finansdepartementet har i UTV 2007/1256 uttalt at arbeidsgivers dekning av personlig medlemskap i faglige foreninger i utgangspunktet er å anse som en privat kostnad, og dermed er skattepliktig for den ansatte. Faglig tilknytning til foreningen gjennom utdannelse og yrkesaktivitet endrer ikke det faktum at kostanden er privat. Det vil ikke påvirke skatteplikten at faglige oppdateringer gjennom foreningen har en karrieremessig betydning eller at yrkesutøvelsen og arbeidsgiver har direkte nytte av foreningens tilbud. Heller ikke det faktum at arbeidstakeren ikke har noen økonomisk gevinst av å være medlem vil være avgjørende for skatteplikten. Denne uttalelsen er i tråd med Finansdepartementets tidligere uttalelse til Den Norske Advokatforening i UTV 2004/80, som fastslår skatteplikten på arbeidsgivers dekning av medlemskontingent til Advokatforeningen for ansatte advokatfullmektiger eller ansatte advokater.

  Mottar arbeidsgiver faktura på medlemskontingent direkte fra den ansattes organisasjon/forening og betaler denne, er dette å anse som en naturalytelse som bokføres og innrapporteres som vist i tabellen over.

  Når arbeidsgiver gir kontantgodtgjørelse for kontingenter for personlig medlemskap (refusjon), innrapporteres ytelsen som lønn.

  For mer, se «Lønns-ABC 2014 -> 9.22 Kontingenter (personlig medlemskap)».

  A-melding

  Arbeidsgiveres dekning av personlig medlemskap i faglige forreninger skal innrapporteres på a-meldingen som Naturalytelse - Annet.

  Merverdiavgift

  Det er ikke fradrag for inngående merverdiavgift for personlige medlemskontingenter som betales av arbeidsgiver.

  Blir det fakturert en pliktig del som gjelder serviceavgifter til interesse- og bransjeorganisasjoner, gis det fullt fradrag for dette, se «Kontingenter -> Skattefri dekning av kontingent til serviceorganisasjoner».

  Stikkord:

  • dekning,
  • elbilforeningen,
  • forening,
  • foreningskontingent,
  • innmeldingsavgift,
  • kjøp,
  • kontigent,
  • kontigenter,
  • kontingenter,
  • medlemskap,
  • medlemskontingent,
  • regnskapsførerforeningen,
  • revisorforeningen,
  • el-bil,
  • medlemsavgift,
  • medlemskontigent,
  • naturalytelse,
  • elbil,
  • kontingent,
  Skattepliktig dekning av foreningskontingent (naturalytelse)
  279 1090 89 75 704

  Kontering

  Satser

  Kontoplan