PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Yrkes- og næringsorganisasjoner

  Kontingenter

  • D7400 Kontingent, fradragsberettiget
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)

  Det kan i visse tilfeller kreves fradragsrett for kontingenter til yrkes- og næringsorganisasjoner.

  Merverdiavgift

  Det er ikke merverdiavgift på kontingenter til yrkes- og næringsorganisasjoner, se mval. § 3-13 (1). Medlemskontingentene gir derfor ikke fradrag.

  Blir det fakturert en pliktig del som gjelder serviceavgifter til interesse- og bransjeorganisasjoner, gis det fullt fradrag for dette, se «Kontingenter -> Skattefri dekning av kontingent til serviceorganisasjoner».

  Skatt

  Fradragsrett for kontingenter til yrkes- og næringsorganisasjoner kan i visse tilfeller kreves.

  Fradragsberettiget del av kontingenten

  Fradragsrett for betalte kontingenter kan kun kreves når:

  • skattyter er næringsdrivende eller aktive yrkesutøvere
  • organisasjonens hovedformål er å ivareta de økonomiske interesser for den virksomhet/det yrke skattyteren deltar i
  • organisasjonen er landsomfattende (foreninger som er tilsluttet en hovedsammenslutning regnes som landsomfattende) eller departementet har bestemt at kontingent til slik organisasjon skal være fradragsberettiget selv om organisasjonen ikke er landsomfattende
  • Kr 3 850 eller 2 promille av samlet utbetalt lønn (inkluderer kontantlønn, skattepliktige naturalytelser og trekkpliktige utgiftsgodtgjørelser samt lønn ytet for arbeid utført i utlandet) i året forut for inntektsåret, dersom dette gir et høyere fradrag
  • det senest ved selvangivelsesfristens utløp legges frem attest for innbetalt kontingent

  Er skattyter medlem i flere organisasjoner, gjelder fradragsbegrensningen samlede kontingenter inklusive eventuelle kontingenter til arbeidsgiverforening mv.

  Se «Skatte-ABC 2016/17 -> Kontingenter» kapittel 5.1. Betingelser for fradragsrett for mer utfyllende krav til fradragsretten.

  Ikke fradragsberettiget del av kontingenten

  Fradrag gis ikke:

  • dersom skattyter krever fradrag for fagforeningskontingent etter sktl. § 6-20
  • for den delen av kontingenten som går til forsikringspremie eller andre formål utenfor foreningsvirksomheten
  • for beløp som overstiger kr 3 850 eller 2 promille av samlet utbetalt lønn (inkluderer kontantlønn, skattepliktige naturalytelser og trekkpliktige utgiftsgodtgjørelser samt lønn ytet for arbeid utført i utlandet) i året forut for inntektsåret

  Er skattyter medlem i flere organisasjoner, gjelder fradragsbegrensningen samlede kontingenter inklusive eventuelle kontingenter til arbeidsgiverforening mv.

  Se sktl. § 6-19 (2).

  Fradragsrett for kontingent til yrkes- og næringsorganisasjoner i annen EØS-stat

  I UTV 2009/1279 har finansdepartementet gitt uttrykk for sin forståelse av fradragsretten for kontingenter betalt til yrkes- og næringsorganisasjoner i annen EØS-stat.

  Vilkår for fradragsretten er:

  • kontingenten må være betalt til tilsvarende yrkes- eller næringsorganisasjon i en annen EØS-stat
  • vilkårene for fradragsretten i sktl. § 6-19 må være oppfylt

  Bokføring ikke fradragsberettigede kontingenter

  Kontingenter som ikke er fradragsberettigede føres mot konto 7410 Kontingenter, ikke fradragsberettiget.

  Stikkord:

  • medlemsavgift,
  • kontingent,
  Yrkes- og næringsorganisasjoner
  279 1090 89 75 702

  Kontering

  Satser

  Kontoplan