Vurdering og klassifisering

Konsernkontoordning

Konvertible lån

Sertifikatlån

Leverandørgjeld

Betalbar skatt

Skyldig skattetrekk mv

Skyldige offentlige avgifter

Annen kortsiktig gjeld

Noteopplysninger

For hver post under fordringer, annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld skal det angis det samlede beløp som gjelder foretak i samme konsern, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet. Regnskapsloven § 6-6 om sammenligningstall gjelder tilsvarende.

Det skal opplyses om samlet forpliktelse i form av pantstillelse, annen sikkerhets- stillelse og garantier til fordel for foretak i samme konsern.

Se også «Notesjekklisten (GRS)».

Stikkord: noteoppstillinger, noteinformasjon