Skattefritt losji for sjøfolk og sokkelarbeidere

Skattefri kost på sokkelinnretning

Lønn
5230 Fri kost
Debet
5290 Motkonto for gruppe 52
Kredit
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Satser

Fri kost og losji

Lønn

Fri kost til ansatte er i utgangspunktet en naturalytelse som etter skatteloven § 5-12, jf. § 5-10 skal verdsettes til omsetningsverdi og skattlegges som lønn, med mindre ytelsen gis på tjeneste/yrkesreiser. Det er imidlertid gitt en særskilt bestemmelse for fri kost som innebærer at verdsettelsen skal skje sjablonmessig, etter Skattedirektoratets satser, se sktl. § 5-12 (3).

For enkelte grupper arbeidstakere er det gjort et særskilt unntak for denne skatteplikten. Dette unntaket omfatter ytelser til «sjøfolk mv.» «om bord i skip», herunder arbeidstakere på sokkelinnretning.

Fri kost på sokkelinnretning

Fri kost på sokkelinnretning er skattefri for arbeidstaker som har en samlet årlig personinntekt som ikke overstiger kr 600 000, jf. skatteloven § 5-15 (1) bokstav e nr. 1. Fordelen skal ikke tas med i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk, og er trekkfri, jf. skattebetalingsforskriften § 5-8-10 (6). Ytelsen er imidlertid opplysningspliktig, jf. skatteforvaltningsforskriften § 7-2-2, arbeidsgiveravgiftspliktig, jf. ftrl. § 23-2 tredje ledd og skal innrapporteres på a-meldingen.

Satsene som brukes for verdsettelse av fordelen og som gir grunnlag for beregning av skattetrekk og arbeidsgiveravgift fastsettes av Skattedirektoratet for hvert inntektsår, se Kost og losji - sats for fordelsbeskatning. Dersom den ansatte trekkes for verdien av kost og losji etter disse satsene eller i tariffavtale, skal skattetrekket og arbeidsgiveravgiften beregnes av brutto lønn (før avkorting), se sktbf. § 5-8-10 (3).

Verdien av fri kost skal være med i feriepengegrunnlaget, se ferieloven § 10 (1) d.

Sokkelarbeidere med samlet personinntekt som ikke overstiger kr 600 000 skal ikke skattlegges for kostbesparelse i hjemmet, se skatteloven § 5-15 (1) bokstav e nr. 1.

Se også Skatte-ABC.

A-melding

Småutgifter

Fra og med inntektsåret 2016 gis det ikke fradrag for ulegitimerte småutgifter.

Arbeidstakere som må betale for bruk av telefon om bord gis fradrag for faktiske kostnader.

Arbeidstaker som får 10 % standardfradrag for utenlandske arbeidstakere ved fastsettingen, kan ikke i tillegg få fradrag for faktiske merkostnader ved oppholdet om bord som vedkommende må dekke selv, herunder eventuelle kostnader til bruk av telefon.

Stikkord: boreplattform, borerigg, fri kost, oljeplattform, oljerigg, trekkfri, oljerigg, oljeplattform, sjømann

Skattepliktig kost på sokkelinnretning

Skattefritt hyretillegg til sjøfolk for egen kost tom. inntektsåret 2017

Skattepliktig hyretillegg til sjøfolk for egen kost tom. inntektsåret 2017

Skattepliktig hyretillegg til sjøfolk for egen kost fom. inntektsåret 2018