Skattefritt losji for sjøfolk og sokkelarbeidere

Skattefri kost på sokkelinnretning

Skattepliktig kost på sokkelinnretning

Skattefritt hyretillegg til sjøfolk for egen kost tom. inntektsåret 2017

Lønn
5390 Annen opplysningspliktig godtgjørelse
Debet
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Fri kost til ansatte er i utgangspunktet en naturalytelse som etter skatteloven § 5-12, jf. § 5-10 skal verdsettes til omsetningsverdi og skattlegges som lønn, med mindre ytelsen gis på tjeneste/yrkesreiser. For enkelte grupper arbeidstakere er det gjort et særskilt unntak for denne skatteplikten. Dette unntaket omfatter ytelser til sjøfolk mv. om bord i skip, herunder fiskere, og gjelder bl.a. tariffmessig hyretillegg for egen kost.

Sjøfolk har normalt fri kost om bord og mange mottar i tillegg også en godtgjørelse for dekning av utgifter til kost i perioden på land.

Tariffmessig hyretillegg for egen kost opptil kr 16 500 per år regnes ikke som inntekt og er en skattefri ytelse for mottaker, se skatteloven § 5-15 (1) bokstav e nr. 1 første punkt. Første punkt er per 1. januar 2018 fjernet, men ordlyden var som følger:
" - tariffmessig hyretillegg for egen kost opptil 16 500 kroner per år. For arbeidstakere som bare har vært ansatt i deler av inntektsåret, reduseres det skattefrie beløpet forholdsmessig basert på antall dager vedkommende ikke har vært ansatt om bord."

Ytelsen er skattefri også for hyretillegg utbetalt for friperioden på land dersom den ansatte ikke har fri kost, kostgodtgjørelse eller krav på fradrag for merkostnader til kost pga. annet arbeidsoppdrag i friperioden. Se Skatte-ABC.

Den skattefrie ytelsen er trekkfri jf. sktbf. § 5-6-12 (7) og opplysningspliktig jf. skatteforvaltningsloven § 7-2 (1) bokstav a og innrapporteres på a-meldingen. Ytelsen gjelder dekning av egen kost som i utgangspunktet er en privat kostnad som er opplysningspliktig. Det skal derfor beregnes arbeidsgiveravgift av beløpet, se ftrl. § 23-2 første ledd. Verdien av fri kost på sokkelinnretning som er unntatt beskatning etter skatteloven § 5-15 (1) bokstav e nr. 1, skal ikke tas med i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk.

Reglene gjelder både på norske og utenlandske skip, og uavhengig av om mannskapet har rett til særskilt fradrag for sjøfolk. Se Skatte-ABC.

Dersom arbeidstakeren ikke har vært ansatte i hele inntektsåret, skal det skattefrie beløpet reduseres forholdsmessig basert på antall dager vedkommende ikke har vært ansatt om bord.

A-melding

Småutgifter

Det er fra og med inntektsåret 2016 ikke fradragsrett for småutgifter etter sats, jf. Prop 1 LS (2015-2016) punkt 5.4 hvor det framgår at endringen vil bli gjennomført ved forskrifter fastsatt av Skattedirektoratet med virkning fra og med inntektsåret 2016. Sjøfolk som av hensyn til arbeidet bor utenfor hjemmet, og har fri kost om bord, har imidlertid krav på fradrag for dokumenterte småutgifter som f.eks. ekstra utgifter til telefonsamtaler og avis. Forutsetningen er at den vesentligste delen av slike utgifter ikke er dekket av arbeidsgiver. Har skattyter tariffmessig hyretillegg for egen kost, anses dette ikke å inkludere småutgifter. Skattyter kan i slike tilfeller kreve fradrag for dokumenterte småutgifter uten at disse avkortes mot hyretillegget.

Stikkord: sjømann

Skattepliktig hyretillegg til sjøfolk for egen kost tom. inntektsåret 2017

Skattepliktig hyretillegg til sjøfolk for egen kost fom. inntektsåret 2018