Skattefritt losji for sjøfolk og sokkelarbeidere

Skattefri kost på sokkelinnretning

Skattepliktig kost på sokkelinnretning

Skattefritt hyretillegg til sjøfolk for egen kost tom. inntektsåret 2017

Skattepliktig hyretillegg til sjøfolk for egen kost tom. inntektsåret 2017

Skattepliktig hyretillegg til sjøfolk for egen kost fom. inntektsåret 2018

Lønn
5390 Annen opplysningspliktig godtgjørelse
Debet
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Fri kost til ansatte er i utgangspunktet en naturalytelse som etter skatteloven § 5-12, jf. § 5-10 skal verdsettes til omsetningsverdi og skattlegges som lønn, med mindre ytelsen gis på tjeneste/yrkesreiser.

Sjøfolk har normalt fri kost om bord og mange mottar i tillegg også en godtgjørelse for dekning av utgifter til kost i perioden på land (hyretillegg).

Tidligere har det vært et skattefritak for tariffmessig hyretillegg for egen kost opptil 16 500 kroner per år. For andre arbeidstakergrupper er slik godtgjørelse til dekning av private kostutgifter skattepliktig. Tariffmessig hyretillegg er derfor avviklet, og er skattepliktig inntekt f.o.m. inntektsåret 2018 og skal håndteres som ordinær arbeidsinntekt.

A-melding
Stikkord: sjømann