Skattefritt losji for sjøfolk og sokkelarbeidere

Skattefri kost på sokkelinnretning

Skattepliktig kost på sokkelinnretning

Skattefritt hyretillegg til sjøfolk for egen kost tom. inntektsåret 2017

Skattepliktig hyretillegg til sjøfolk for egen kost tom. inntektsåret 2017

Lønn
5390 Annen opplysningspliktig godtgjørelse
Debet
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Fri kost til ansatte er i utgangspunktet en naturalytelse som etter skatteloven § 5-12, jf. § 5-10 skal verdsettes til omsetningsverdi og skattlegges som lønn, med mindre ytelsen gis på tjeneste/yrkesreiser.

Sjøfolk har normalt fri kost om bord og mange mottar i tillegg også en godtgjørelse for dekning av utgifter til egen kost i perioden på land (hyretillegg). Utbetalt hyretillegg over kr 16 500 per år er skattepliktig for mottaker, se skatteloven § 5-15 (1) bokstav e nr. 1 første punkt. Første punkt er per 1. januar 2018 fjernet, men ordlyden var som følger:
" - tariffmessig hyretillegg for egen kost opptil 16.500 kroner per år. For arbeidstakere som bare har vært ansatt i deler av inntektsåret, reduseres det skattefrie beløpet forholdsmessig basert på antall dager vedkommende ikke har vært ansatt om bord."

Reglene gjelder både på norske og utenlandske skip, og uavhengig av om mannskapet har rett til særskilt fradrag for sjøfolk. Se Skatte-ABC.

Dersom arbeidstakeren ikke har vært ansatte i hele inntektsåret, skal det skattefrie beløpet reduseres forholdsmessig basert på antall dager vedkommende ikke har vært ansatt om bord og danne grunnlaget for eventuelt skattepliktig hyretillegg.

A-melding

Småutgifter

Fradragsretten for ulegitimerte småutgifter er opphevet med virkning fra og med inntektsåret 2016, se Prop.1 LS (2015-2016) pkt. 5.4.

Stikkord: sjømann

Skattepliktig hyretillegg til sjøfolk for egen kost fom. inntektsåret 2018