Skattefritt losji for sjøfolk og sokkelarbeidere

Skattefri kost på sokkelinnretning

Skattepliktig kost på sokkelinnretning

Lønn
5230 Fri kost
Debet
5290 Motkonto for gruppe 52
Kredit
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Satser

Fri kost og losji

Lønn

Fri kost på sokkelinnretning er skattepliktig for arbeidstaker som har en samlet årlig personinntekt over kr 600 000, jf. skatteloven § 5-15 (1) bokstav e nr. 1. Når fri kost på sokkelinnretning er skattepliktig skal fordelen behandles etter reglene om fri kost.

Satsene som brukes for verdsettelse av fordelen og som gir grunnlag for beregning av skattetrekk og arbeidsgiveravgift fastsettes av Skattedirektoratet for hvert inntektsår, se Kost og losji - sats for fordelsbeskatning. Dersom den ansatte trekkes for verdien av kost og losji etter disse satsene eller i tariffavtale, skal skattetrekket og arbeidsgiveravgiften beregnes av brutto lønn (før avkorting), se sktbf. § 5-8-10 (3).

Verdien av fri kost skal være med i feriepengegrunnlaget, se ferieloven § 10 (1) d.

A-melding
Stikkord: boreplattform, borerigg, fri kost, oljeplatform, oljerigg, trekkpliktig, trekkpliktig fri kost sokkelarbeider, oljeplattform, sjømann

Skattefritt hyretillegg til sjøfolk for egen kost tom. inntektsåret 2017

Skattepliktig hyretillegg til sjøfolk for egen kost tom. inntektsåret 2017

Skattepliktig hyretillegg til sjøfolk for egen kost fom. inntektsåret 2018