PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Skattefri kost på sokkelinnretning

  Kost og losji

  • LønnOpplysningsplikt - AGA
  Satser
  Fri kost og losji
  Satser per døgn

  2017

  2016

  Fritt opphold - kost og losji

  kr 123

  kr 120

  Fri kost - alle måltider

  kr 89

  kr 87

  Fri kost - to måltider

  kr 70

  kr 68

  Fri kost - ett måltid

  kr 46

  kr 45

  Fritt losji - ett eller delt rom

  kr 34

  kr 33

  Fri kost til ansatte er i utgangspunktet en naturalytelse som etter skatteloven § 5-12, jf. § 5-10 skal verdsettes til omsetningsverdi og skattlegges som lønn, med mindre ytelsen gis på tjeneste/yrkesreiser. Det er imidlertid gitt en særskilt bestemmelse for fri kost som innebærer at verdsettelsen skal skje sjablonmessig, etter Skattedirektoratets satser, se sktl. § 5-12 (3).

  For enkelte grupper arbeidstakere er det gjort et særskilt unntak for denne skatteplikten. Dette unntaket omfatter ytelser til «sjøfolk mv.» «om bord i skip», herunder arbeidstakere på sokkelinnretning.

  Lønn

  Fri kost på sokkelinnretning er skattefri for arbeidstaker som har en samlet årlig personinntekt som ikke overstiger kr 600 000, jf. skatteloven § 5-15 (1) bokstav e nr. 1. Fordelen skal ikke tas med i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk, og er trekkfri, jf. skattebetalingsforskriften § 5-8-10 (6). Ytelsen er imidlertid opplysningspliktig, jf. skatteforvaltningsforskriften § 7-2-2, arbeidsgiveravgiftspliktig, jf. ftrl. § 23-2 tredje ledd og skal innrapporteres på a-meldingen.

  Satsene som brukes for verdsettelse av fordelen og som gir grunnlag for beregning av skattetrekk og arbeidsgiveravgift fastsettes av Skattedirektoratet for hvert inntektsår, se «Satser -> Fri kost og losji». Dersom den ansatte trekkes for verdien av kost og losji etter disse satsene eller i tariffavtale, skal skattetrekket og arbeidsgiveravgiften beregnes av brutto lønn (før avkorting), se sktbf. § 5-8-10 (3).

  Verdien av fri kost skal være med i feriepengegrunnlaget, se ferieloven § 10 (1) d.

  A-melding

  Fri kost på sokkelinnretning er skattefri for arbeidstaker som har en samlet årlig personinntekt under kr 600 000, og skal innrapporteres på a-meldingen som Naturalytelse - Kost (dager) - Antall dager - Sokkelarbeider.

  Småutgifter

  Fra og med inntektsåret 2016 gis det ikke fradrag for ulegitimerte småutgifter.

  Arbeidstakere som må betale for bruk av telefon om bord gis fradrag for faktiske kostnader.

  Arbeidstaker som får 10 % standardfradrag for utenlandske arbeidstakere ved fastsettingen, kan ikke i tillegg få fradrag for faktiske merkostnader ved oppholdet om bord som vedkommende må dekke selv, herunder eventuelle kostnader til bruk av telefon.

  Stikkord:

  • boreplattform,
  • borerigg,
  • fri kost,
  • oljeplattform,
  • oljerigg,
  • trekkfri,
  • kost,
  Skattefri kost på sokkelinnretning
  366 1269 92 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan