PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Skattefritt hyretillegg til sjøfolk for egen kost

  Kost og losji

  • LønnOpplysningsplikt - AGA

  Fri kost til ansatte er i utgangspunktet en naturalytelse som etter skatteloven § 5-12, jf. § 5-10 skal verdsettes til omsetningsverdi og skattlegges som lønn, med mindre ytelsen gis på tjeneste/yrkesreiser. Det er imidlertid gitt en særskilt bestemmelse for fri kost som innebærer at verdsettelsen skal skje sjablonmessig, etter Skattedirektoratets satser, se sktl. § 5-12 (3).

  For enkelte grupper arbeidstakere er det gjort et særskilt unntak for denne skatteplikten. Dette unntaket omfatter ytelser til «sjøfolk mv.» «om bord i skip», herunder fiskere. Dette gjelder bl.a. tariffmessig hyretillegg for egen kost. Sjøfolk har normalt fri kost om bord og mange mottar i tillegg også en godtgjørelse for dekning av utgifter til kost i perioden på land.

  Lønn

  Utbetalt hyretillegg opptil kr 16 500 per år regnes ikke som inntekt og er en skattefri ytelse for mottaker, se skatteloven § 5-15 (1) bokstav e nr. 1. Ytelsen er skattefri også for hyretillegg utbetalt for friperioden på land dersom den ansatte ikke har fri kost, kostgodtgjørelse eller krav på fradrag for merkostnader til kost pga. annet arbeidsoppdrag i friperioden. Se «Skatte-ABC 2017 -> Sjøfolk -> 2.2. Tariffmessig hyretillegg for egen k...».

  Den skattefrie ytelsen er trekkfri jf. sktbf. § 5-6-12 (7) og opplysningspliktig jf. skatteforvaltningsloven § 7-2 (1) bokstav a og innrapporteres på a-meldingen. Ytelsen gjelder dekning av egen kost som i utgangspunktet er en privat kostnad som er opplysningspliktig. Det skal derfor beregnes arbeidsgiveravgift av beløpet, se ftrl. § 23-2 første ledd. Verdien av fri kost på sokkelinnretning som er unntatt beskatning etter skatteloven § 5-15 (1) bokstav e nr. 1, skal ikke tas med i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk.

  Reglene gjelder både på norske og utenlandske skip, og uavhengig av om mannskapet har rett til særskilt fradrag for sjøfolk. Se «Skatte-ABC 2017 -> Sjøfolk -> 2.2. Tariffmessig hyretillegg for egen k...».

  Dersom arbeidstakeren ikke har vært ansatte i hele inntektsåret, skal det skattefrie beløpet reduseres forholdsmessig basert på antall dager vedkommende ikke har vært ansatt om bord.

  A-melding

  Utbetaling av hyretillegg opptil kr 16 500 pr år skal innrapporteres på a-meldingen som Kontantytelse - Hyretillegg

  Småutgifter

  Det er fra og med inntektsåret 2016 ikke fradragsrett for småutgifter etter sats, jf. Prop 1 LS (2015-2016) punkt 5.4 hvor det framgår at endringen vil bli gjennomført ved forskrifter fastsatt av Skattedirektoratet med virkning fra og med inntektsåret 2016. Sjøfolk som av hensyn til arbeidet bor utenfor hjemmet, og har fri kost om bord, har imidlertid krav på fradrag for dokumenterte småutgifter som f.eks. ekstra utgifter til telefonsamtaler og avis. Forutsetningen er at den vesentligste delen av slike utgifter ikke er dekket av arbeidsgiver. Har skattyter tariffmessig hyretillegg for egen kost, anses dette ikke å inkludere småutgifter. Skattyter kan i slike tilfeller kreve fradrag for dokumenterte småutgifter uten at disse avkortes mot hyretillegget.

  Stikkord:

  • sjømann,
  • kost,
  Skattefritt hyretillegg til sjøfolk for egen kost
  356 1256 92 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan