PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Skattepliktig hyretillegg til sjøfolk for egen kost

  Kost og losji

  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Fri kost til ansatte er i utgangspunktet en naturalytelse som etter skatteloven § 5-12, jf. § 5-10 skal verdsettes til omsetningsverdi og skattlegges som lønn, med mindre ytelsen gis på tjeneste/yrkesreiser. Det er imidlertid gitt en særskilt bestemmelse for fri kost som innebærer at verdsettelsen skal skje sjablonmessig, etter Skattedirektoratets satser, se sktl. § 5-12 (3).

  For enkelte grupper arbeidstakere er det gjort et særskilt unntak for denne skatteplikten. Dette unntaket omfatter ytelser til «sjøfolk mv.» «om bord i skip», herunder fiskere. Dette gjelder bl.a. tariffmessig hyretillegg for egen kost. Sjøfolk har normalt fri kost om bord og mange mottar i tillegg også en godtgjørelse for dekning av utgifter til kost i perioden på land.

  Lønn

  Utbetalt hyretillegg over kr 16 500 per år er skattepliktig mottaker, se skatteloven § 5-15 (1) bokstav e nr. 1.

  Reglene gjelder både på norske og utenlandske skip, og uavhengig av om mannskapet har rett til særskilt fradrag for sjøfolk. Se «Skatte-ABC 2017 -> Sjøfolk -> 2.2. Tariffmessig hyretillegg for egen k...».

  Dersom arbeidstakeren ikke har vært ansatte i hele inntektsåret, skal det skattefrie beløpet reduseres forholdsmessig basert på antall dager vedkommende ikke har vært ansatt om bord og danne grunnlaget for eventuelt skattepliktig hyretillegg.

  A-melding

  Utbetalt hyretillegg over kr 16 500 er skattepliktig for mottaker og skal innrapporteres på a-meldingen som Kontantytelse - Hyretillegg.

  Småutgifter

  Fradragsretten for ulegitimerte småutgifter er opphevet med virkning fra og med inntektsåret 2016, se Prop.1 LS (2015-2016) pkt. 5.4.

  Stikkord:

  • sjømann,
  • kost,
  Skattepliktig hyretillegg til sjøfolk for egen kost
  366 1269 92 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan