PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kostnadsfradrag for yrkesbil og reduksjon for privat kjøring

  Kostnadsfradrag for næringsbil og tilbakeføring av privat bruk

  • D1235 Varebiler, klasse 1
  • D1236 Varebiler, klasse 2
  • D2075 Privat bruk av næringsbil
  • K7099 Privat bruk av næringsbil
  • MVASe kommentar
  Satser
  Firmabil (standardregelen)

  Fordel ved privat bruk av firmabil er trekkpliktig og arbeidsgiveravgiftspliktig.

  Den skattepliktige fordelen beregnes slik:

  • 2017: 30% av justert listepris inntil kr 299 100 og 20% av overskytende
  • 2016: 30% av justert listepris inntil kr 293 200 og 20% av overskytende

  Listeprisen som skal brukes er bilens listepris som ny, inklusive ekstrautstyr, justert ut i fra kriteriene i tabellen under.

  Firmabil (standardregelen) - 2016 og 2017

  Ordinær bil

  El-bil

  Bilen er under 3 år*

  100%

  50%

  Bilen er over 3 år*

  75%

  37,5%

  Yrkeskjøring > 40 000 km i inntektsåret

  75%

  50%

  Bilen er over 3 år* og yrkeskjøring > 40 000 km i inntektsåret

  56,25%

  37,5%

  *per 1. januar i inntektsåret (registreringsdato)

  Tilbakeføring privat bruk av næringsbil

  Tilbakeføringsbeløpet settes til laveste verdi av privat fordel utregnet etter standardregelen, se «Satser -> Firmabil (standardregelen)», og verdien etter 75 % regelen.

  I følge 75 % regelen fastsettes verdien av fordelen ved den private bruken til 75 % av de samlede kostnadene ved bilholdet. Kostnader som skal med i beregningen er drivstoff, vedlikehold, forsikring og avskrivningskostnader evt. leasingkostnader. Avskrivningskostnadene beregnes med 17 % saldoavskrivning på bilens listepris ved 1. gangs registrering.

  Generelt

  Selvstendig næringsdrivendes biler som brukes til yrkeskjøring, kan regnes som yrkesbil på bestemte vilkår, se om yrkesbiler under. For slike yrkesbiler gis det i utgangspunktet fradrag for alle kostnader ved bilholdet. Det skal imidlertid tilbakeføres en andel for privat bruk av bilen, se sktl. § 6-12, jf. 5-13.

  Bokføring

  Under Skatt (i dette tema) er kriteriene for når en bil anses som yrkesbil listet opp. Når en bil oppfyller kravene til yrkesbil skal den føres inn i balansen og avskrives årlig. Det blir også anledning til å kostnadsføre bilens driftskostnader i regnskapet. Ifølge «Skatte-ABC 2017 -> Bil - fradrag for bilkostnader -> 3. Kostnadsfradrag vedrørende yrkesbiler» skal bokføringspliktige skatteytere føre generelle kostnader ved bilhold og avskrivninger i regnskapet.

  For biler som har vært i privat bruk og senere går over til å bli yrkesbil, må det beregnes en inngangsverdi på tidspunktet den blir yrkesbil, jf. «Skatte-ABC 2017 -> Bil - fradrag for bilkostnader».

  Inngangsverdien skal settes til omsetningsverdien på tidspunktet bilen blir yrkesbil, men likevel ikke høyere enn historisk kostpris inkludert tillegg for påkostninger og fradrag for frasalg.

  Merverdiavgift

  Når bilkostnadene bokføres gjennom året, gjelder hovedreglene for merverdiavgiftsfradrag.
  Det vil si at det ikke er rett til fradrag for merverdiavgift på drift og vedlikehold av nye og brukte personkjøretøy, jf. mval. § 8-4. Personkjøretøy er definert i fmva. § 1-3-1. Varebil klasse 1 ble likestilt med personkjøretøy i merverdiavgiftsregelverket med virkning fra 1. juli 2004.

  For andre typer kjøretøy enn de som er definert i fmva. § 1-3-1, både nye og brukte, er det rett til fradrag for drift og vedlikehold i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1. Dette gjelder bl.a. for varebil klasse 2.

  Det er uansett type kjøretøy ikke fradragsrett på kostnader til drift og vedlikehold ved privat kjøring (f.eks. kjøring mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser) og/eller besøksreiser til hjemmet), se mval. § 8-3 (1) d. Dvs. at kostnader ved bilhold for kjøretøy med rett til fradrag for merverdiavgift, som brukes både til yrkeskjøring og privatkjøring, har forholdsmessig fradrag for merverdiavgift etter antatt bruk, se mval. § 8-2 (1).

  Skatt

  Yrkesbiler

  Utelukkende yrkesbruk

  Biler som utelukkende brukes til yrkeskjøring og overhodet ikke brukes privat av eier/leaser (heller ikke til kjøring mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser) og/eller besøksreiser til hjemmet) skal anses som næringsbil uansett kjørelengde.

  Kombinert yrkesbruk og privatbruk

  Biler som normalt regnes som yrkesbiler uavhengig av kjørelengde når de brukes i yrket er:

  • lastebiler med totalvekt på 7 500 kg eller mer
  • busser med mer enn 15 passasjerplasser

  Det har ingen betydning om bilen brukes noe privat, f.eks. til kjøring mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreise).

  Andre biler som brukes i yrket og privat av eier/leaser, herunder lastebiler med totalvekt under 7 500 kg og busser med 15 passasjerplasser eller mindre, anses i praksis som yrkesbil bare dersom minst ett av vilkårene nedenfor er oppfylt:

  • yrkeskjøringen utgjør minst 6 000 km per bil per år. Forholdene over en treårsperiode bør legges til grunn, eller
  • yrkesbruken utgjør den overveiende del av den totale bruken, eller
  • bilen etter sin konstruksjon eller innredning i liten grad er egnet og heller ikke ment for privat bruk. Videre er det et vilkår at bilen ikke brukes til privatkjøring utenom kjøring mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreise) og/eller besøksreiser til hjemmet. Nærmere om hvilke typer bil dette kan gjelde, se «Skatte-ABC 2017 -> Bil - privat bruk» pkt. 3.3.2. I liten grad egnet til privat bruk - kriterier, eller
  • bilen er registrert for ni passasjerer eller mer og brukes i kjøreordning organisert av arbeidsgiver for transport av ansatte på arbeidsreise. Videre er det et vilkår at bilen ikke brukes til privatkjøring utenom kjøring mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreise) og/eller besøksreiser til hjemmet.

  Ved anvendelsen av 6 000 km grensen i første kulepunkt medregnes all yrkeskjøring. Brukes en bil f.eks. både i lønnet arbeid og i virksomhet, anses bilen som yrkesbil hvis den samlede kjøringen overstiger 6 000 km per bil per år.

  Når bilen ikke fyller vilkårene for å være yrkesbil, behandles den som privatbil. Dette gjelder selv om den brukes noe i yrket.

  Dersom den næringsdrivende eller ansatte har flere biler som han selv bruker privat, skal hver bil vurderes isolert etter anvisningene ovenfor. Det er f.eks. ikke anledning til å nekte å anse en bil som yrkesbil fordi skattyter kunne ha klart seg med færre biler.

  Kostnadsfradrag for yrkesbil

  Dersom bileier/-leaser får fradrag for de faktiske kostnadene for bruk av yrkesbil, og bilen brukes til privatkjøring, herunder kjøring mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreise) og besøksreise, må det beregnes og tilbakeføres en fordel ved privat bruk, se under for regler ved tilbakeføring av privat bruk. I praksis gjennomføres dette ved et tillegg i inntekten. Tilbakeføringen må gjøres selv om bilen blir brukt svært lite privat.

  Kostnader i forbindelse med yrkesbilen skal bokføres i regnskapet. I tillegg til kostnader til bilhold som f.eks. drivstoff, vedlikehold, forsikringer ol., skal avskrivninger evt. leasingkostnader og driftskostnader til privatkjøring også bokføres i regnskapet. Det vil si at hele bilholdet er fradragsberettiget, og at den næringsdrivende som privatperson ikke har noen utgifter i forhold til dette.

  Kostnadsfradrag for privatbil brukt noe i yrket

  Oppfyller ikke privatbilen vilkårene for yrkesbil, gis det i stedet fradrag for yrkesbruk etter en standardsats x antall km som faller på bruk av bilen i yrket. Standardsatsen kommer i takseringsreglene (§ 1-3-20) i november samme inntektsår (viser nå sats for 2016), og har historisk sett vært den samme som den skattefrie satsen for bilgodtgjørelse, se «Satser -> Bilgodtgjørelse» og se «Skatte-ABC 2017 -> Bil - fradrag for bilkostnader -> 4.1. Generelt».

  Tilbakeføring for privat bruk

  Nye regler fra 01.01.2016

  De nye reglene for tilbakeføring av privat bruk av yrkesbil er som følger:

  Reglene gjelder for varebil klasse 2 eller lastebil med tillatt totalvekt mindre enn 7 501 kg, jf. forskrift om engangsavgift på motorvogner § 2-3 og § 2-6, og når det foreligger tjenstlig behov for en slik bil, se FSFIN § 5-13-1 fjerde ledd.

  Den private fordelen ved bruk av slike yrkesbiler verdsettes etter sjablongmetoden for ordinære firmabiler, se sktl. § 5-13, men med et særskilt bunnfradrag for å ta hensyn til at yrkesbiler i mindre grad enn ordinære firmabiler er egnet til privat bruk. Reduksjonen skal skje ved at listeprisen reduseres med 50%, begrenset oppad til kr 150 000, se FSSD § 5-13-2. I verdsettelsen etter sjablongmetoden, sktl. § 5-13, er det ikke anledning for varebiler mv. som nevnt i FSFIN § 5-13-1 fjerde ledd, til å redusere listeprisen etter reglene for yrkeskjøring over 40 000 km eller fordi bilen er en elbil, se FSFIN § 5-13-5.

  Verdsettelse av den private fordelen kan også gjøres basert på faktisk bruk (kilometersats). Fastsettelse basert på kilometersats forutsetter at det føres en elektronisk kjørebok som administreres av arbeidsgiver. Den elektroniske kjøreboken skal dokumentere total kjørelengde samt total lengde for yrkeskjøring, slik at differansen utgjør antall kilometer bilen er benyttet privat. Muligheten for å fastsette fordel etter kilometersats gjelder for all privatkjøring, og ikke bare reiser til og fra jobb. Se FSFIN § 5-13-1 fjerde ledd.

  For satsene ved verdsettelse av den private fordelen, se «Satser -> Firmabil - Varebil kl 2 eller lastebil under 7501 kg». For mer, se temaet «Firmabil -> Firmavarebiler klasse 2 og små lastebiler».

  Dersom yrkesbilen ikke tilfredsstiller kravene til å benytte sjablongmetoden m/bunnfradrag (ikke er en varebil klasse 2/lastebil med tillatt totalvekt minder enn 7 501 kg eller det ikke er tjenstlig behov for en slik bil), brukes standardregelen for ordinære firmabiler ved beregning av tilbakeføringsbeløpet.

  Tilbakeføringsbeløpet kan ikke overstiger 75% av beregnede samlede kostnader ved bilholdet. Dvs. at det laveste beløpet ved beregning etter sjablongmetoden m/bunnfradrag og beregning etter 75% regelen skal benyttes.

  Regler frem til 31.12.2015

  Beløp som skal tilbakeføres for andel privat bruk av yrkesbil tar utgangspunkt i bilens listepris som ny inkl. verdi av ekstrautstyr.

  Som hovedregel skal tilbakeføringsbeløpet beregnes etter standardregelen for privat bruk av arbeidsgivers bil, men beløpet kan ikke overstiger 75% av beregnede samlede kostnader ved bilholdet. Dvs. at det laveste beløpet ved beregning etter standardregelen og beregning etter 75% regelen skal benyttes.

  For beregning av tilbakeføringsbeløpet, se «Satser -> Firmabil (standardregelen)».

  Stikkord:

  • biler og personkjøretøy,
  • bilgodtgjørelse enkeltpersonsforetak,
  • bilgodtgjørelse selvstendig næringsdrivende,
  • enkeltperson,
  • enkeltpersonforetak,
  • fri bil enk,
  • næringsbil,
  • privat bil i næring,
  • yrkesbil,
  • enkelmannsforetak,
  • enkeltpersonsforetak,
  • enmannsforetak,
  • enk,
  • bilgodtgjøring,
  • kjøregodtgjørelse,
  • kilometergodtgjørelse,
  • selskap,
  • Bedrift,
  • Kostand,
  • personbil,
  • tilbakeføring,
  • ks,
  • kostnad,
  • kost,
  Kostnadsfradrag for yrkesbil og reduksjon for privat kjøring
  356 1256 92 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan