Kringkastingsavgift som velferdstiltak

Kringkastingsavgift til bruk i virksomheten

Til hotellvirksomhet

MVA
13 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 12 %
Konto
4330 Innkjøp av varer for videresalg, middels sats
Debet

Merverdiavgift

NRK-lisens gir rett til fradrag i mva i hotellets avgiftspliktige virksomhet såfremt det ikke er til velferdsformål, se mval. § 8-1, se mval. § 5-7 og mval. § 8-3 (1) d.

Unntak

I tilfeller hvor fjernsynet benyttes innenfor og utenfor avgiftspliktig virksomhet eller de nyttes som en del av en tjeneste som ikke gir fradrag etter mval. § 8-3 må det beregnes forholdsmessig fradrag basert på antatt bruk, se mval. § 8-2.

Stikkord: abonnement tv, fjernsyns- og radiovirksomhet, kringkastingsavgift, lisensavgift, lisenskostnad, nrk-lisens, tv, tvlisens, abbonoment, abbonnement, abonement, fjernsyn, tv, kommandittselskap, nrklisens, kostand, omkostning

Salg - kringkastingstjenester