Salg - avgiftspliktig

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats
Kredit
3882 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftsfritt salg
Kredit

Merverdiavgift

Salg av kunst i kunstforeningens navn skal beregnes med mva alminnelig sats, se mval. § 3-1 og mval. § 5-1. Eksempler på andre salgstransaksjoner i temaet som faller inn under alminnelig mva-sats er (listen er ikke uttømmende):

 • Omsetning av fotografier vil som hovedregel være mva-pliktig ved f.eks. brudebilder, barnebilder mv. Dette gjelder selv om fotografen har opphavsrettslig beskyttelse av fotografiet.
 • Omsetning ved mellommann ( ikke i kunstnerens eget navn)
 • Keramiske produksjon av handelsmessig karakter er avgiftspliktig brukskunst. Omsetning av keramiske fat, krukker og boller vil alltid være avgiftspliktig etter mval. § 3-1 (1).
 • Rosemaling er ansett som mva-pliktig brukskunst.
 • Begrepet originale kunstverk inkluderer ikke kunsthåndverk som klær, åklær, andre tekstilvarer, boller, fat, lamper, smykker etc.
 • Salg av kunst i kunstforeningens navn anses som avgiftspliktig omsetning

Unntak

Det foreligger unntak til hovedregelen ovenfor (listen er ikke uttømmende):

 • Dersom kunstforeningen selger originale kunstverk som er kjøpt inn fra personer/enheter som ikke skal oppkreve utgående mva f.eks. privatpersoner eller kunstnere kan avgiften beregnes av avansen (differansen mellom innkjøpspris og salgspris) etter mval. § 4-5 og mval. § 4-6.
 • Galleriers formidling av kunst er unntatt mva-plikt
 • Kunstfotografier er likestilt med annen billedkunst, se fmva. § 1-3-2 (2) og er dermed unntatt avgiftsplikt i mval. § 3-7 (4). Det er nevnt i mva-forskriften at får å falle inn under definisjonen for kunstfotografi så må fotografiet være tatt av kunstneren og fremkalt av kunstneren eller under kunstnerens oppsyn. I tillegg må fotografiet være signert, nummerert i et antall begrenset opp til 30 og oppfylle kravet om verkshøyde i følge Åndsverksloven. Unntaket gjelder både for omsetning av kunstfotografier som fysiske gjenstander og av opphavsretten til slike fotografier.
 • Varer som er brukt til formål som ikke har gitt fradragsrett for inngående avgift, skal ved et senere salg omsettes uten utgående mva, se mval. § 3-19. Dette unntaket gjelder ved salg av varer og driftsmidler som er benyttet privat eller eid til formål som ikke ga rett til fradrag ved anskaffelsen etter kapittel 3 i mva-loven, se mval. § 8-3 (1). Unntaket gjelder også når selger omsetter varer av samme slag i virksomheten.
 • Kunstnerens egen utnyttelse av opphavsrett til kunstneriske verk (I tilfellet død inntrer kunstnerens dødsbo inn i avdødes mva-messige stilling og ektefelle kan selge kunsten uten å beregne mva)

All offentlig omsetning eller erverv som nevnt i Kunstavgiftsloven § 1 av kunstverk av norsk eller fremmed opphav, skal kjøperen ilegges en kunstavgift på 5 % av kjøpesummen. Kunstavgiften tilfaller Bildende Kunstneres Hjelpefond. I tilfeller hvor kunstverket er avgiftspliktig vil kunstavgiften bli beregnet på kjøpsvederlaget inklusiv mva, se mval. § 4-2 (1). Det skal ikke beregnes kunstavgift etter Kunstavgiftsloven dersom salgsprisen på kunstverket eksklusiv mva er under kr 2 000.

Stikkord: auksjonarius, auksjoner, formidling, gallerier, kommisjon, kopier, kunstforretning, kunsthandler, reproduksjoner, kommandittselskap, omsetning, kunstgjenstand

Salg - avgiftsunntatt

Bytte av kunstverk

Kjøp av brukskunst osv.

Avansemetoden