PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg - avgiftspliktig

  Kunstverk

  • K3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats
  • K3882 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftsfritt salg
  • MVA3 - utgående mva, 25 %

  Merverdiavgift

  Salg av kunst i kunstforeningens navn skal beregnes med mva alminnelig sats, se mval. § 3-1 og mval. § 5-1. Eksempler på andre salgstransaksjoner i temaet som faller inn under alminnelig mva-sats er (listen er ikke uttømmende):

  • Omsetning av fotografier vil som hovedregel være mva-pliktig ved f.eks. brudebilder, barnebilder mv. Dette gjelder selv om fotografen har opphavsrettslig beskyttelse av fotografiet.
  • Omsetning ved mellommann ( ikke i kunstnerens eget navn)
  • Keramiske produksjon av handelsmessig karakter er avgiftspliktig brukskunst. Omsetning av keramiske fat, krukker og boller vil alltid være avgiftspliktig etter mval. § 3-1 (1).
  • Rosemaling er ansett som mva-pliktig brukskunst.
  • Begrepet originale kunstverk inkluderer ikke kunsthåndverk som klær, åklær, andre tekstilvarer, boller, fat, lamper, smykker etc.
  • Salg av kunst i kunstforeningens navn anses som avgiftspliktig omsetning

  Unntak

  Det foreligger unntak til hovedregelen ovenfor (listen er ikke uttømmende):

  • Dersom kunstforeningen selger originale kunstverk som er kjøpt inn fra personer/enheter som ikke skal oppkreve utgående mva f.eks. privatpersoner eller kunstnere kan avgiften beregnes av avansen (differansen mellom innkjøpspris og salgspris) etter mval. § 4-5 og mval. § 4-6.
  • Galleriers formidling av kunst er unntatt mva-plikt
  • Kunstfotografier er likestilt med annen billedkunst, se fmva. § 1-3-2 (2) og er dermed unntatt avgiftsplikt i mval. § 3-7 (4). Det er nevnt i mva-forskriften at får å falle inn under definisjonen for kunstfotografi så må fotografiet være tatt av kunstneren og fremkalt av kunstneren eller under kunstnerens oppsyn. I tillegg må fotografiet være signert, nummerert i et antall begrenset opp til 30 og oppfylle kravet om verkshøyde i følge Åndsverksloven. Unntaket gjelder både for omsetning av kunstfotografier som fysiske gjenstander og av opphavsretten til slike fotografier.
  • Varer som er brukt til formål som ikke har gitt fradragsrett for inngående avgift, skal ved et senere salg omsettes uten utgående mva, se mval. § 3-19. Dette unntaket gjelder ved salg av varer og driftsmidler som er benyttet privat eller eid til formål som ikke ga rett til fradrag ved anskaffelsen etter kapittel 3 i mva-loven, se mval. § 8-3 (1). Unntaket gjelder også når selger omsetter varer av samme slag i virksomheten.
  • Kunstnerens egen utnyttelse av opphavsrett til kunstneriske verk (I tilfellet død inntrer kunstnerens dødsbo inn i avdødes mva-messige stilling og ektefelle kan selge kunsten uten å beregne mva)

  All offentlig omsetning eller erverv som nevnt i Kunstavgiftsloven § 1 av kunstverk av norsk eller fremmed opphav, skal kjøperen ilegges en kunstavgift på 5 % av kjøpesummen. Kunstavgiften tilfaller Bildende Kunstneres Hjelpefond. I tilfeller hvor kunstverket er avgiftspliktig vil kunstavgiften bli beregnet på kjøpsvederlaget inklusiv mva, se mval. § 4-2 (1). Det skal ikke beregnes kunstavgift etter Kunstavgiftsloven dersom salgsprisen på kunstverket eksklusiv mva er under kr 2 000.

  Stikkord:

  • auksjonarius,
  • auksjoner,
  • formidling,
  • gallerier,
  • kommisjon,
  • kopier,
  • kunstforretning,
  • kunsthandler,
  • reproduksjoner,
  • kommandittselskap,
  • omsetning,
  • kunstgjenstand,
  Salg - avgiftspliktig
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan