PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg - avgiftsunntatt

  Kunstverk

  • K3200 Salgsinntekt handelsvarer, unntatt avgiftsplikt
  • K3707 Provisjonsinntekt, unntatt avgiftsplikt
  • MVA6 - omsetning utenfor merverdiavgiftsloven

  Merverdiavgift

  Omsetning av kunstverk er som hovedregel unntatt fra beregning av mva, se mval. § 3-7. Eksempler på transaksjoner som er omfattet av hovedregelen (listen er ikke uttømmende):

  • Kunstnerens egen utnyttelse av opphavsrett til kunstneriske verk (I tilfellet død inntrer kunstnerens dødsbo inn i avdødes mva-messige stilling og ektefelle kan selge kunsten uten å beregne mva)
  • Omsetning av tjenester i form av kunstnerisk fremføring av åndsverk, se mval. § 3-7 (2)
  • Omsetning ved mellommann i kunstnerens eget navn
  • Omsetning av relieffer og lignende keramiske veggdekorasjoner såfremt de er utført for hånd og ikke er av handelsmessig karakter. Det er krav om at omsetningen skjer fra kunstneren direkte eller ved mellommann og et absolutt krav om at omsetningen framstår som kunstnerens egen, se mval. § 3-7 (4) og fmva. § 1-3-2 (1).
  • Omsetning av originalt litografi dersom kunstneren gjennom hele prosessen utfører både tegning, trykkplate og trykking
  • Galleriers formidling av kunstverk
  • Salg av egne kunstverk (kunstutstilling)
  • Varer som er brukt til formål som ikke har gitt fradragsrett for inngående avgift, skal ved et senere salg omsettes uten utgående mva, se mval. § 3-19. Dette unntaket gjelder ved salg av varer og driftsmidler som er benyttet privat eller eid til formål som ikke ga rett til fradrag ved anskaffelsen etter kapittel 3 i mva-loven, se mval. § 8-3 (1). Unntaket gjelder også når selger omsetter varer av samme slag i virksomheten.

  Kriterier som legges til grunn for om varen kan anses som kunstverk er presisert i fmva. § 1-3-2. Før 9. mars 2017 var definisjonen av et kunstverk i merverdiavgiftsmessig sammenheng knyttet til tolltariffen. Fom. 9. mars 2017 endret Finansdepartementet merverdiavgiftsforskriften slik at definisjonen av hva som skal regnes som kunstverk nå er løsrevet fra hva tolltariffen og definerer i selve forskriften. I hovedsak ble unntaket videreført for samme typer kunstverk som tidligere, men med en utvidelse til også å omfatte flere typer trykk og installasjoner mv. Det er også kommet et nytt tredje ledd som gir retningslinjer i vurderingen av om et verk kan anses som kunstverk, se fmva. § 1-3-2 (3).

  Avgiftsunntaket vil også normalt gjelde for royalty som kunstneren mottar på grunnlag av salg. Dersom royalty mottas av andre en kunstneren, f.eks. arvinger, anses dette som kapitalinntekter, se Skatte-ABC.

  Unntak

  Det foreligger enkelte unntak til hovedregelen om mva-unntaket for omsetning av kunstverk (listen er ikke uttømmende):

  • Keramiske produksjon av handelsmessig karakter er avgiftspliktig brukskunst. Omsetning av keramiske fat, krukker og boller vil alltid være avgiftspliktig etter mval. § 3-1 (1).
  • Rosemaling er ansett som mva-pliktig brukskunst.
  • Begrepet originale kunstverk inkluderer ikke kunsthåndverk som klær, åklær, andre tekstilvarer, boller, fat, lamper, smykker etc.
  • Generelle underleveranser til et arrangementssted er avgiftspliktig etter mval. § 3-1.

  Spesielt om tatovering

  Tatoveringstjenester er unntatt merverdiavgift jf mval § 3-7 fjerde ledd, hvis tatovøren selv utfører tjenesten i sitt eget enkeltpersonforetak. I et slik tilfelle opptrer tatovøren som opphavsmann til eget åndsverk, som igjen er unntatt merverdiavgift.

  Opphavsretten til et åndsverk kan selges til f.eks. et aksjeselskap, slik at aksjeselskapet har rettighet til å selge åndsverket videre. Men dette gjør ikke aksjeselskapet til opphavsmann. Så tatoveringstjenester solgt fra et aksjeselskap er merverdiavgiftspliktig omsetning jf. mval § 3-1. Så slike selskaper må registrere seg i merverdiavgiftsregisteret. Innkjøp av utstyr gir fradrag for merverdiavgift jf. mval § 8-1.

  Stikkord:

  • agenter,
  • billedkunstner,
  • blandete teknikker,
  • formidler,
  • formidling,
  • fotografer,
  • kollasjer,
  • kunstfotografier,
  • kunstgalleri,
  • malerier,
  • provisjonsinntekt,
  • skulptør,
  • tatovering,
  • tegninger,
  • todimensjonale kunstverk,
  • tvangsauksjon,
  • jernbane,
  • tattovering,
  • kunstgjenstand,
  • fjernsyn,
  • kommandittselskap,
  • omsetning,
  Salg - avgiftsunntatt
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan