Konteringsforslag

Generelt - beskatning som utbytte / utdeling

Lån fra aksjeselskap mv.:

Lån (kreditt og/eller sikkerhetsstillelse) fra aksjeselskap mv. til personlig aksjonær og dennes nærstående, som ytes (utbetales) 7. oktober 2015 eller senere, anses som utbytte for aksjonæren og skattlegges etter aksjonærmodellen, jf. sktl. § 10-11 fjerde til sjette ledd. Det samme gjelder ved følgende disposisjoner som skjer den 7. oktober 2015 eller senere:

- økning på eksisterende lånesaldo

- ubetalte renter tillegges hovedstolen

- videreføring eller forlengelse av lån som er forfalt

Se nærmere informasjon om reglene på Skatteetatens sider.

Lån fra deltakerlignet selskap:

Lån fra deltakerlignet selskap til personlig deltaker og dennes nærstående, skal anses som skattepliktig utdeling fra selskapet og skattlegges som tillegg til alminnelig inntekt, se sktl. § 10-42 ellevte ledd jf. § 10-11 fjerde til sjette ledd. Dette gjelder for lån utbetalt fra og med 11. mai 2016.

Unntak fra skatteplikten er gitt i FSFIN § 10-11-1. Se mer om dette i eget punkt nedenfor.

Hvis lånet er reelt, skal lånet behandles som lån i andre sammenhenger, og altså ikke som utbytte/utdeling.

Lån som er tatt opp (utbetalt) før 7. oktober 2015/11. mai 2016, beskattes som lån etter de gamle reglene. Se eget punkt om dette nedenfor.

Det gis fradrag for skjerming etter sktl. § 10-12 og § 10-42. Se Skatte-ABC.

I Skatte-ABC finner du utfyllende informasjon om temaet.

Stikkord: dividende, aksjeeier, deltager

Låntakere som omfattes av reglene

Långivere (selskaper) som omfattes av reglene

Unntak fra reglene

Krav om reelt lån

Rente på lånet

Behandling av lånet i andre sammenhenger

Tilbakebetaling, senere utbytter, ettergivelse

Lån som er tatt opp før de nye reglene

Eksempler og lenke til spørsmål og svar