Konteringsforslag

Generelt - beskatning som utbytte / utdeling

Låntakere som omfattes av reglene

Långivere (selskaper) som omfattes av reglene

Unntak fra reglene

Krav om reelt lån

Rente på lånet

Behandling av lånet i andre sammenhenger

Tilbakebetaling, senere utbytter, ettergivelse

Lån som er tatt opp før de nye reglene

Generelt:

Kreditt og sikkerhetsstillelse (heretter brukes uttrykket "lån" om kreditt og sikkerhetsstillelse) fra selskap til personlig aksjonær eller dennes nærstående beskattes på to ulike måter avhengig av tidspunktet for når lånet ble tatt opp. Dette punktet omhandler lån som er tatt opp før 7. oktober 2015.

Lån anses tatt opp før 7. oktober 2015 dersom det er tatt opp før 7. oktober 2015 og:

  • Ikke har forfalt.
  • Er forlenget eller fornyet før 7. oktober 2015.

Lån som opprinnelig ble tatt opp før 7. oktober 2015 kan anses som tatt opp etter denne datoen dersom:

  • Det skjer en økning på saldo etter den 6.10.2015 (f.eks. rammelån)
  • Ubetalte renter legges til hovedstolen
  • Lånet er forfalt og deretter forlenges eller fornyes etter den 6.10.2015

Krav om reelt lån:

Dersom en utbetaling fra et selskap til en personlig aksjonær eller dennes nærstående hevdes å være et lån, må det vurderes om utbetalingen har skjedd på grunnlag av en reell låneavtale, eller om utbetalingen har skjedd på annet grunnlag. Hvis utbetalingen ikke anses som et reelt lån, skal utbetalingen i alle sammenhenger behandles i samsvar med det reelle forhold og utbetalingen kan da anses som f.eks. lønn fra arbeidsgiver (hvis selskapet også er arbeidsgiver til aksjonæren) eller ulovlig utbytte. Se sktl. § 10-11(2) og § 10-42 for regler om skatteplikt for utbytte.

Det stilles visse minstekrav til lånet dersom det skal anses som et reelt lån. Det må minimum være avtalt eller forutsatt:

  • hvem som er forpliktet
  • lånebeløpets størrelse (låneramme dersom lånet er etablert som et rammelån/fleksilån)
  • rentebetingelser
  • tilbakebetalingsbetingelser

Se mer om regnskapsrettslige og selskapsrettslige krav, samt grensen mellom lån og andre ytelser i Skatte-ABC.

Beskatning ved lav rente eller rentefritt lån:

Hvis lånet er reelt kan det likevel være aktuelt med fordelsbeskatning dersom renten er lav eller lånet er rentefritt på grunn av interessefellesskapet, jf sktl. § 13-1.

Skattedirektoratet har kommet med en prinsipputtalelse, UTV 2014/1458, som endrer oppfatningen med hensyn til hvilken rente som skal legges til grunn ved beskatning når aksjonær låner fra selskapet. Uttalelsen fastsetter at det er markedsrenten som skal legges til grunn fom. inntektsåret 2015. Dersom den avtalte renten er lavere enn det som anses som markedsrente, vil differansen være skattepliktig.

Stikkord: renter, nye, aksjeeier, deltager

Eksempler og lenke til spørsmål og svar