Konteringsforslag

Generelt - beskatning som utbytte / utdeling

Låntakere som omfattes av reglene

Långivere (selskaper) som omfattes av reglene

Unntak fra reglene

Krav om reelt lån

Rente på lånet

Behandling av lånet i andre sammenhenger

Tilbakebetaling, senere utbytter, ettergivelse

Senere utbytteutdelinger:

Dersom selskapet vedtar å gi ut utbytte og dette utbyttet motregnes mot lån som tidligere er regnet som utbytte, anses ikke utbyttet som skattepliktig for aksjonæren / deltakeren, jf. sktl. § 10-11 femte ledd og og sktl. § 10-42 ellevte ledd jf. § 10-11 femte ledd. Avregnes lånet mot utbytte, skal det heller ikke gjøres fradrag for lånet i utbyttegrunnlaget, jf. asl § 8-1 annet ledd.

Ettergivelse av lånet:

Selskapet kan ettergi lån som tidligere er skattlagt som utbytte uten at det medfører noen ekstra beskatning for aksjonæren / deltakeren. Se Skatte-ABC.

Tilbakebetaling:

Tilbakebetaling av lån som tidligere er ansett som utbytte / utdeling skal anses som innbetalt kapital for aksjonæren / deltakeren. Tilbakebetalingsbeløpet skal også legges til aksjonærens / deltakerens inngangsverdi på aksjene/deltakerandelen i selskapet, jf. sktl. § 10-11, sjette ledd. Det betyr at senere utbytte/utdeling kan klassifiseres som skattefri tilbakebetaling av innbetalt kapital så lenge utdelingen ligger innenfor det tilbakebetalte beløpet (eller innbetalt kapital).

Se Skatte-ABC.

Stikkord: dividende, aksjeeier, deltager

Lån som er tatt opp før de nye reglene

Eksempler og lenke til spørsmål og svar