Konteringsforslag

Generelt - beskatning som utbytte / utdeling

Låntakere som omfattes av reglene

Långivere (selskaper) som omfattes av reglene

Unntak fra reglene

Følgende lån faller utenfor reglene og skal ikke behandles som utbytte (eller utdeling) skattemessig:

  • Dersom lånet er under kr 100.000 og det tilbakebetales innen 60 dager, skal det ikke anses som utbytte.
  • Kundefordringer som er et ledd i selskapets ordinære virksomhet anses ikke for utbytte dersom de innfris innen 30 dager.
  • Lån til arbeidstaker som eier 5% eller mindre av arbeidsgiverselskapet eller selskap i samme konsern anses heller ikke som utbytte.
  • Kreditt eller sikkerhetsstillelse fra finansforetak (banker mv) anses ikke som utbytte.

Hjemmelen for ovennevnte unntak er FSFIN § 10-11-1.

Vær oppmerksom på at grenseverdiene og fristene i unntakene er absolutte. Dersom kreditten overstiger kr 100 000, vil hele beløpet bli skattlagt hos aksjonæren. Det gjelder selv om lånet nedbetales helt, eller til under kr 100 000, innen årets slutt. Kundefordring eller annen fordring som ikke gjøres opp innen fristene på 30 og 60 dager regnes også som utbytte. Vi har laget et regneark som kan brukes som hjelpemiddel for å beregne hvilke lån som skal regnes som utbytte: «Beregning av utbytte ved lån fra selskap til aksjonær».

Dersom aksjonæren tar opp flere lån i løpet av året og samtidig foretar nedbetalinger på lånene, kan det oppstå spørsmål om hvilke lån som skal anses (delvis) nedbetalt. Dette vil kunne ha betydning for utbytteberegningen. Hvis aksjonæren har to lån og det ene er over 60 dager gammelt vil det f.eks. lønne seg å nedbetale det lånet der 60-dagersfristen ikke er utløpt først. Vår forståelse av unntaksreglene er at aksjonæren / selskapet kan velge hvilke lån en nedbetaling skal føres mot. Vi har fått støtte for dette synet internt i SKD, men så vidt vi vet er det ikke gitt noen offisiell uttalelse på dette. I undertemaet som heter Eksempler kan du se mer om dette.

Se også Skatte-ABC som omtaler unntaksreglene.

Stikkord: aksjeeier, deltager

Krav om reelt lån

Rente på lånet

Behandling av lånet i andre sammenhenger

Tilbakebetaling, senere utbytter, ettergivelse

Lån som er tatt opp før de nye reglene

Eksempler og lenke til spørsmål og svar