Låneutgifter

Regnskapsloven § 5-3 første ledd bestemmer at anleggsmidler skal vurderes til anskaffelseskost. Anskaffelseskost er nærmere definert i rskl. § 5-4 som enten kjøpspris med tillegg av kjøpsutgifter (ved kjøp) eller variable og faste tilvirkningskostnader (ved tilvirkning).

Videre fremkommer det at finansieringsutgifter på kapital som kan knyttes til tilvirkning av et anleggsmiddel kan kostnadsføres når de påløper, det er med andre ord en valgmulighet mellom å kostnadsføre eller balanseføre disse finansieringsutgiftene.

IAS 23 Låneutgifter omhandler behandlingen av låneutgifter. Standarden krever at låneutgifter som er direkte knyttet til kvalifiserende eiendeler skal balanseføres som en del av anskaffelseskost på den aktuelle eiendelen. Kvalifiserende eiendeler er definert som eiendeler som krever en lang periode for å bli klar for påtenkt bruk eller salg.

På grunn av valgadgangen i regnskapsloven er det således ingen hindring for at man kan samordne den regnskapsmessige behandlingen etter regnskapsloven kapittel 5 med løsningen innenfor IFRS.

Låneutgifter er omtalt i høringsutkastet for ny norsk regnskapsstandard med følgende forslag:

"Anskaffelseskost ved tilvirkning omfatter både faste og variable tilvirkningsutgifter, herunder låneutgifter.

Ved tilvirkning av et anleggsmiddel kan låneutgifter likevel kostnadsføres når de påløper, jf. rskl. § 5-4 tredje ledd. Eventuell kostnadsføring er et valg av regnskapsprinsipp (se kapittel 10 Regnskapsprinsipper, estimater og feil). For omløpsmidler vil omløpshastigheten normalt være så høy at låneutgifter likevel ikke tillegges anskaffelseskost.

Låneutgifter som ikke inngår i anskaffelseskost skal innregnes som en kostnad i den perioden de påløper."

Med andre ord tar man sikte på å beholde valgadgangen mellom kostnadsføring og balanseføring av lånekostnader.