Tilskudd i lærebedrifter

Konto
5700 Lærlingtilskudd
Kredit

Generelt

Offentlig tilskudd er en overføring av et økonomisk gode fra det offentlige til et foretak, mot at foretaket oppfyller visse betingelser. Lærlingtilskudd er et offentlig tilskudd som skal stimulere bedrifter til å ta inn lærlinger. Det ytes tilskudd til lærebedrifter som tegner lærekontrakt eller opplæringskontrakt etter opplæringsloven § 4-5. Det er fylkeskommunen som har finansieringsansvar for alle lærekontrakter og opplæringskontrakter.

Om tilskuddssatsene kan du lese under Lærlinger og lærekandidater - tilskudd til bedrifter. For mer om ordningen, se Utdanningsdirektoratets nettsider om Rutiner og vilkår for tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater.

Lærlingen som bedriften har tegnet lærlingkontrakt for, er ansatt i bedriften og får utbetalt vanlig skatte-, aga- og innrapporteringspliktig lønn. I Statsbudsjettet for 2010 ble det foreslått lavere aga for lønnet arbeid som det ytes lærlingtilskudd for, men dette ble ikke vedtatt.

Regnskap

Lærlingtilskuddet resultatføres etter de grunnleggende prinsippene for inntektsføring, og inntektsføres i takt med lærlingens lønnskostnader, jf. opptjeningsprinsippet i regnskapsloven § 4-1 første ledd nr. 2 og NRS 4 Offentlige tilskudd.

Tilskudd er ofte knyttet opp med flere betingelser. Resultatføringen kan først skje når det er sannsynlig at betingelsene er eller vil bli oppfylt. Vær oppmerksom på at en utbetaling ikke nødvendigvis vil tilsi at betingelsene er eller vil bli oppfylt.

Tilskuddene utbetales jevnt over hele læretiden i bedriften og behandles som kostnadsrefusjoner.

Enkelte foretak kan i betydelig grad være avhengige av tilskudd. En nettoføring av driftstilskudd kan i enkelte tilfeller gi et misvisende bilde av aktiviteten og bruttoføring bør i enkelte tilfeller vurderes.

Skatt

Lærlingtilskudd er et driftstilskudd og behandles som skattepliktig inntekt for bedriften etter skattelovens § 5-30.

Merverdiavgift

Lærlingtilskudd er en ytelse som ikke er vederlag for omsetning og skal derfor ikke avgiftsberegnes, se mval. § 1-3 (1) bokstav a og § 4-1 (1).

Bokføring

Alle tilskuddsutbetalinger, hvor ikke annet er sagt og som er basert på antall lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater, utbetales etterskuddsvis to ganger i året, med «telledato» 30. juni og 31. desember. Dvs. at tilskuddet må periodiseres.

Eksempel
Stikkord: lønnstilskudd, arbeidsvederlag, foretak