Hva er leasing?

Klassifisering

Verdsettelse og regnskapsføring

Salg med tilbakeleie

Salg med tilbakeleie er en sammensatt avtale der eieren av en eiendel selger og leier tilbake den samme eiendelen fra kjøperen. Leien og salgsprisen er normalt innbyrdes avhengige ettersom de avtales samtidig, og de representerer nødvendigvis ikke eiendelens markedsverdi.

Dersom tilbakeleien er en finansiell leieavtale er det økonomiske innhold i transaksjonen opptak av lån for brukeren, med eiendelen som sikkerhet for lånet. Det oppstår derfor ikke gevinst eller tap ved transaksjonen. Salgsbeløpet skal da presenteres som gjeld.

Den balanseførte verdien av driftsmidlet endres ikke, og opprinnelig avskrivningsplan videreføres, med mindre det i forbindelse med transaksjonen avdekkes behov for justering av planen. Eventuell merverdi som kommer til uttrykk i transaksjonen blir inntektsført gjennom lavere avskrivninger på driftsmidlet enn det ville ha blitt dersom en ren leietransaksjon på samme vilkår hadde funnet sted. Eventuell mindreverdi må vurderes etter reglene for nedskrivning av anleggsmidler, se NRS(F) Nedskrivning av anleggsmidler.

Dersom tilbakeleien er en operasjonell leieavtale, og leien og salgsprisen er markedsmessig fastsatt, er det i realiteten en normal salgstransaksjon. Eventuell gevinst eller tap resultatføres på transaksjonstidspunktet. I de tilfeller hvor tap kompenseres ved at fremtidig leie ligger under markedsprisen, skal tapet periodiseres over leietiden. Dersom salgsprisen er høyere enn markedsverdien, skal det overskytende beløp periodiseres over den perioden eiendelen forventes anvendt hos denne brukeren.

Vurdering eller revurdering av hvorvidt en avtale er eller inneholder en leieavtale

Iht IFRIC 4.6 skal fastsettelsen av hvorvidt en avtale er eller inneholder en leieavtale, baseres på innholdet i avtalen og krever en vurdering av hvorvidt

 1. oppfyllelse av avtalen er avhengig av bruken av en særskilt eiendel eller særskilte eiendeler (eiendelen), og
 2. avtalen overdrar en rettighet til å bruke eiendelen.

Selv om en særskilt eiendel kan være uttrykkelig identifisert i en avtale, er den ikke gjenstand for en leieavtale dersom oppfyllelsen av avtalen ikke er avhengig av bruken av den nærmere angitte eiendelen. Dersom leverandøren for eksempel har forpliktet seg til å levere en angitt mengde varer eller tjenester og har retten og evnen til å levere disse varene eller tjenestene ved bruk av andre eiendeler som ikke er spesifisert i avtalen, er oppfyllelsen av avtalen ikke avhengig av den nærmere angitte eiendelen, og avtalen inneholder ikke en leieavtale.

Et garantiløfte som tillater eller krever utskiftning med de samme eller lignende eiendeler når den nærmere angitte eiendelen ikke fungerer som den skal, utelukker ikke behandling som en leieavtale. Dessuten utelukker ikke en kontraktsmessig bestemmelse (uansett om den er betinget eller ikke) som tillater eller krever at leverandøren foretar utskiftning med andre eiendeler, uansett årsak, på eller etter et bestemt tidspunkt, behandling som leieavtale før utskiftningstidspunktet.

En eiendel er implisitt angitt dersom leverandøren for eksempel eier eller leier bare én eiendel som forpliktelsen skal oppfylles med, og det ikke er økonomisk lønnsomt eller praktisk mulig for leverandøren å oppfylle sin forpliktelse ved bruk av alternative eiendeler.

En avtale overdrar retten til å bruke eiendelen dersom avtalen overdrar til kjøperen (leietakeren) retten til å kontrollere bruken av den underliggende eiendelen. Retten til å kontrollere bruken av den underliggende eiendelen overdras dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:

 1. Kjøperen har evnen eller retten til å drifte eiendelen eller anvise andre til å drifte eiendelen på en måte som kjøperen bestemmer, og kjøperen oppnår eller kontrollerer mer enn en ubetydelig del av produksjonen eller annen nytte av eiendelen.
 2. Kjøperen har evnen eller retten til å kontrollere den fysiske tilgangen til den underliggende eiendelen, og kjøperen oppnår eller kontrollerer mer enn en ubetydelig del av produksjonen eller annen nytte av eiendelen.
 3. Fakta og omstendigheter tyder på at det er usannsynlig at én eller flere andre parter enn kjøperen vil overta mer enn en ubetydelig del av den produksjon eller annen nytte som produseres av eiendelen i avtalens løpetid, og prisen som kjøperen vil betale for produksjonen, er verken kontraktsmessig fastsatt per produsert enhet eller svarende til gjeldende markedspris per produsert enhet på tidspunktet for levering av produksjonen.

Vurderingen av hvorvidt en avtale inneholder en leieavtale, skal foretas ved avtalens begynnelse, som er det tidligste av avtaletidspunktet og tidspunktet da partene forplikter seg til hovedvilkårene i avtalen, på grunnlag av alle fakta og omstendigheter.

En revurdering av hvorvidt avtalen inneholder en leieavtale etter avtalens begynnelse skal bare foretas dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:

 1. Kontraktsvilkårene endres, med mindre endringen bare utgjør en fornyelse eller forlengelse av avtalen.
 2. En fornyelsesopsjon utnyttes eller en forlengelse avtales av avtalepartene, med mindre fornyelsens eller forlengelsens varighet opprinnelig inngikk i leieperioden i samsvar med IAS 17.4. En fornyelse eller forlengelse av avtalen som ikke omfatter endring av noen av vilkårene i den opprinnelige avtalen før utløpet av den opprinnelige avtalen, skal bare vurderes i henhold til IFRIC 4.6 - IFRS 4.9 med hensyn til fornyelses- eller forlengelsesperioden.
 3. Det foreligger en endring i fastsettelsen av hvorvidt oppfyllelsen er avhengig av en nærmere angitt eiendel.
 4. Eiendelen endres vesentlig, for eksempel i form av en vesentlig fysisk endring av eiendom, anlegg eller utstyr.

En revurdering av en avtale skal baseres på de fakta og omstendigheter som foreligger på tidspunktet for revurderingen, herunder avtalens gjenværende løpetid. Endringer i estimater (for eksempel den estimerte mengde produksjon som skal leveres til kjøperen eller andre potensielle kjøpere) utløser ikke en revurdering. Dersom en avtale revurderes, og det fastsettes at den inneholder en leieavtale (eller ikke inneholder en leieavtale), skal den regnskapsføres som leieavtale (eller ikke lenger regnskapsføres som leieavtale) fra:

 1. når det gjelder a), c) eller d) i ovenstående punkt, tidspunktet for den endringen i omstendigheter som fører til revurderingen.
 2. når det gjelder b) i ovenstående punkt, begynnelsen av fornyelses- eller forlengelsesperioden.

IFRIC 4 kan legges til grunn innenfor god regnskapsskikk, ref NRS 14.68A.

Stikkord: omsetning, leasing, leie

Små foretak

Noteopplysninger