Hva er leasing?

Klassifisering

Verdsettelse og regnskapsføring

Forpliktelsen i en finansiell leieavtale er vederlag for overdratt eiendel, og den skal måles ved beste estimat, på bakgrunn av den informasjon som er tilgjengelig når regnskapet utarbeides, jf regnskapsloven § 4-2 første ledd.

Anskaffelseskost for et anleggsmiddel under en finansiell leieavtale er nåverdien av leiebetalingene diskontert med enten alternativ lånerente eller leieavtalens implisitte rente. Motposten regnskapsføres som gjeld, redusert med eventuell forskuddsleie. Anleggsmiddel finansiert ved leie vises som egen post i anleggsnoten, og på egen linje i balansen dersom den er vesentlig.

Ved inngåelse av en finansiell leieavtale skal leietaker balanseføre eiendelen med samme beløp som tilhørende leieforpliktelse. Tidspunktet for balanseføringen er når leieobjektet er stilt til rådighet for leietaker. Målingen skjer på tidspunkt for inngåelse av leieavtalen.

Leasingkostnaden fordeles på en rentedel og en avdragsdel, hvor renten regnskapsføres som finanskostnad og avdragsdelen reduserer forpliktelsen. Rentekostnaden fordeles over leieperioden slik at rentesatsen på leieavtalens restforpliktelse er konstant for hver periode.

Hos leietaker avskrives anleggsmidlets anskaffelseskost etter bestemmelsene i regnskapslovens § 5-3. NRS 14 Leieavtaler punkt 35 sier følgende om avskrivninger: «Kravet om en fornuftig avskrivningsplan og bruk av beste estimat er de samme som for foretakets kjøpte eiendeler. Avskrivningsperioden skal settes lik estimert leieperiode. Dersom den økonomiske levetiden for leieobjektet er kortere enn estimert leieperiode, benyttes økonomisk levetid som avskrivningsperiode. (…)Vurdering av nedskrivningsplikt foretas i samsvar med regnskapsstandarden for nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler(…).»

Det vil normalt påløpe utgifter som er direkte relatert til selve inngåelse av avtalen. Dette kan for eksempel være utgifter i forbindelse med forhandlinger om leieavtalen eller sikkerhetsstillelse for leieforpliktelsen. Slike utgifter skal inkluderes som en del av anskaffelseskost.

Hos utleier behandles finansielle leasingavtaler som vanlige utlån, med tapsrisiko vurdert etter vanlige prinsipper. Disse utlånene vises som egen post i balansen.

Variabel leie

I noen leieavtaler er fremtidig leiebeløp knyttet til utviklingen i én eller flere usikre faktorer som har sammenheng med leieobjektets inntjeningspotensial. Forventet utvikling i slike faktorer inngår ikke i transaksjonsmålingen ved leieavtalens begynnelse, fordi denne delen av leien skal sammenstilles med inntekt i de perioder den utløses. Dette vil for eksempel gjelde overskuddsavhengig del av leiebetalingen.

En leieavtale vil ikke alltid angi et fast leiebeløp, men kan også inneholde bestemmelser om at det totale leiebeløpet fastsettes på grunnlag av nærmere fastsatte betingelser. Slike betingelser kan for eksempel være at den totale leien fastsettes på grunnlag av leietakers salgsinntekter eller bruk av leieobjektet. Denne formen for leie kalles variabel leie og kan utgjøre hele leiebeløpet eller komme i tillegg til en fast leie.

Variabel leie skal ikke inngå i leiebetalinger ved beregningen av anskaffelseskost og estimerte forpliktelser, men resultatføres i den perioden betingelsen for den variable leien inntreffer. Dette gjelder både i forbindelse med klassifisering og verdsettelse av en leieavtale. Resultatføring av variabel leie i den perioden betingelsen for den variable leien inntreffer, vil gi en fornuftig sammenstilling av leiekostnaden mot tilhørende inntekt. Ved en leieavtale som inneholder både faste og variable leiebetalinger dekomponeres derfor avtalen slik at det bare er de faste leiebetalingene som medtas ved klassifisering og verdsettelse av leieavtalen.

Prisindeksregulering

En leieavtale vil også kunne inneholde bestemmelser om at leiebetalingene skal justeres med en prisindeks. En prisindeksregulering som er knyttet direkte til de faste leiebetalingene er ikke en variabel leie, men skal estimeres på avtaletidspunktet og inngå i leiebetalinger ved klassifisering og verdsettelse av leieavtalen basert på den informasjon som er tilgjengelig på dette tidspunktet. Dersom virkningen av prisindeksregulering ikke hensyntas i leiebetalingene, vil nåverdiberegning med bruk av nominell rente bli feil. Hvis en leieavtale inneholder bestemmelser om at leiebetalingene skal justeres med en prisindeks, skal prisindeksregulering som er knyttet direkte til de faste leiebetalingene estimeres på avtaletidspunktet og inngå i estimerte leiebetalinger ved klassifisering og verdsettelse av leieavtalen basert på den informasjon som er tilgjengelig på dette tidspunktet. Prisjusteringer som følge av senere endringer i prisindeks, eller mulige virkninger av andre indeksreguleringer skal inkluderes i variabel leie.

Forskuddsbetaling ved inngåelse av leiekontrakten

Eventuelle forskuddsbetalinger skal balanseføres på konto 1397 og kostnadsføres for eksempel på konto 6440 over leieperioden (valg av kostnadskonto for føring av leiekostnaden i kontogruppe 64 avhenger av leieobjektet).

Ved avbrutt leieavtale før avtaleperioden er utløpt skal restbeløpet av forskuddsbetalingen på konto 1397 kostnadsføre på den aktuelle leiekostnadskontoen.

Dersom nåværende leietaker mottar et vederlag fra enten utleier eller ny leietaker (leieavtalen overdras til ny leietaker) skal vederlaget inntektsføres på kontogruppe 3.

Depositum ved leasing

Kreves det et depositum ved inngåelse av leiekontrakten føres det på konto 1396. Depositumet betales tilbake fra utleie ved leieavtalens utløp, eller avregnes mot et nytt depositum ved inngåelse av nye leiekontrakt.

Stikkord: verdsetting, leie

Salg med tilbakeleie

Små foretak

Noteopplysninger