Leie av parkeringsplass tilknyttet leiet eiendom

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
6300 Leie lokale
Debet

Merverdiavgift

Det er presisert i en uttalene fra Skattedirektoratet at det er fradrag for inngående merverdiavgift på leie av parkeringsplasser for alle transportmidler i de tilfeller hvor utleie av parkeringsanlegg og utleie av eiendom/lokaler skjer fra en og samme frivillig registrert utleier som ikke driver parkeringsvirksomhet, se UTV 2011/1691. I slike tilfeller vil utleie av parkeringsplasser være omfattet av avgiftsunntaket for utleie av fast eiendom, og skal avgiftsmessig behandles deretter. Det vil derfor være fradrag for mva på leiekostnadene uavhengig av om parkeringsplassene brukes av egne tjenestebiler (også personkjøretøy), ansattes private biler og kunders/forretningsforbindelsers biler, se UTV 2011/1691 og BFU 34/10.

Dette er bl.a. omtalt i Ot.prp. 2 (2000-2001) pkt. 7.2.12.5, hvor det står at utleie av parkeringsplasser som en del av et leieforhold for bygningsareal, er omfattet av unntaket for utleie av fast eiendom og derfor ikke anses som avgiftspliktig utleie av parkeringsplasser i parkeringsvirksomhet jf. mval. § 3-11 første ledd bokstav c. I UTV 2013/232 er det presisert at det er en forutsetning for å være omfattet av avgiftsunntaket at utleien av leilighet/forretningsareal og parkeringsplassen skjer fra samme utleier. Dette sikrer avgiftsmessig likhet mellom oppføring av bygg med parkeringsplasser til eget bruk og leie av bygningsareal med parkeringsareal dersom utleier er frivillig registrert. I begge disse tilfellene vil eier/leietaker ha rett på fradrag for inngående merverdiavgift.

Lønn og bokføring

Se nærmere om bokføring og lønnsbehandling i temaet om parkering for ansatte.

Stikkord: biloppstillingsplass, garasjeleie, garasjeplass, husleie, parkeringsanlegg, parkeringsareal, parkeringsavgift, leasing, nye

Leie av parkeringsplass fra parkeringsvirksomhet