Leie av kjøretøy på tjenestereise

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
7140 Reisekostnad, ikke opplysningspliktig
Debet
Lønn
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Merverdiavgift

Kostnader ved leie av kjøretøy som den ansatte bruker i forbindelse med tjenestereise, regnskapsføres som en reisekostnad. Det er ikke fradrag for mva ved leie av personkjøretøy som er definert i fmva. § 1-3-1, jf. mval. § 8-4.

Leie av elbiler er avgiftsbelagt dersom leieperioden er under 30 dager, se fmva § 6-7-1, samt mval. § 6-7 (1) og (4). De samme reglene gjelder for fradragsføring av inngående merverdiavgift på elbiler som for bensin-/dieselbiler. Om leie av elbiler til bruk i virksomheten, se temaet leasing av elbil.

Dersom varebil klasse 2, lastebil, traktor etc. leies, se temaet om leie av varebil klasse 2 mv. på tjenestereise.

Skattedirektoratet har i UTV 2014/2151 uttalt at ståhjuling (Segway) og el-sykler ikke er definert som personkjøretøy etter fmva. § 1-3-1, og det er derfor fradragsrett for inngående merverdiavgift ved leie av slike kjøretøy til bruk i avgiftspliktig virksomhet etter hovedregelen i mval. § 8-1.

Lønn

Den ansatte er ikke skattepliktig for bruk av leiebilen på tjenestereiser.

Dersom den reisende selv betaler leiekostnaden, for så å kreve refusjon fra arbeidsgiver, må refusjonsbilaget oppfylle dokumentasjonskravene for reiseregning/utleggsskjema for at refusjonen skal kunne utbetales skattefritt.

I tillegg må kvittering eller bilag som tilfredsstiller kravene i bokføringsforskriften kapittel 5 legges ved, og dette skal inngå som dokumentasjon i arbeidsgiverens regnskaper. Opplysninger om formålet med utgiftsdekningen og navnet på arbeidstakeren skal fremgå av bilaget eller av vedlegg til dette.

Før 1. juli 2014 var det krav om originalbilag ved skattefri dekning av slike kostnader, se sktbf. § 5-6-11.

Se temaet «Krav til reiseregningen».

Stikkord: biler, billeie, leie personbil, leie personkjøretøy, leiebil, leiebil ansatt, tohjuling, leasing, personkjøretøy, personbil, arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker, yrkesreise

Leasing av personkjøretøy