PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Førstegangsinnregning av lisenser (aktivering)

  Lisenser

  • D1040 Lisenser, ervervet
  • K1920 Bankinnskudd
  Satser
  Aktivering

  Regnskapsmessig skal man i teorien aktivere alle innkjøp som har en levetid lenger enn et år og avskrive det over levetiden. Små foretak kan imidlertid velge å legge de skattemessige kriteriene til grunn, sktl. § 14-40, og kostnadsføre varige driftsmidler dersom inngangsverdien er under kr 15 000 eller med en levetid på under 3 år. Det er generell praksis å legge de skattemessige vurderingskriteriene til grunn for aktivering eller kostnadsføring.

  Ved vurdering av anskaffelsens beløp i forhold til grensen på kr 15 000, skal alle kjøp som kan relateres til investeringen tas med. Dvs. at ved kjøp av flere produkter samtidig og/eller tilhørende tjenester, skal kostnadene ses under ett, selv om de kanskje ikke kommer på samme faktura.

  Varige driftsmidler skal avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Lineær avskrivning basert på estimert levetid for driftsmidlet er mest benyttet, men skattemessige saldoavskrivninger, kan benyttes hvis avskrivningsmetoden gir en fornuftig periodisering. Se NRS 8.4.3.2.1.

  Satser

  Aktivering

  Regnskap

  Når betaling for lisensrettigheter er å anse som en immateriell eiendel iht. NRS 19 Immaterielle eiendeler, skal den som hovedregel balanseføres og avskrives over rettighetsperioden.

  Eksempel

  Et selskap har kjøpt programlisens for NOK 1000 000 som gir rett til bruk i 4 år.

  Bokføring: Beløp:
  Debet konto 1040 1000 000
  Kredit konto 1920[*] 1000 000

  Egenutviklet lisens

  Når selskapet har egenutviklet lisens kan det føres på følgende måte:

  Bokføring: Beløp:
  Debet konto 1045 1000 000
  Kredit konto 306x/307x 1000 000

  Stikkord:

  • lisenser,
  Førstegangsinnregning av lisenser (aktivering)
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan