Kjøp/leie av luftfartøy

Kjøp av varer til bruk i utenriks fart

Innførsel av luftfartøy og varer til luftfartøy

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
1225 Fly
Debet

Merverdiavgift

Hovedregelen er at det skal beregnes mva på ved innførsel av varer til mva-området, se mval. § 3-29 og 4-11.

Innførsel av luftfartøy nevnt i mval. § 6-10 (1) med tilhørende driftsutstyr og varer til luftfartøy kan imidlertid innføres merverdiavgiftsfritt, se mval. § 7-4 (1) og fmva. § 7-4-1. Driftsutstyret må leveres sammen med luftfartøyet for å oppnå avgiftsfritak. Det skal mao. beregnes mva. som ved vanlig innførsel for alt driftsutstyr som leveres enten før eller etter selve luftfartøyet.

Fritaket gjelder også for innførsel av:

  • flysimulatorer med deler og komponenter til disse til bruk i sivil luftfart, se mval. § 6-10 (4) og 7-4 (2)
  • varer som nevnt i tolloven § 5-2 (1) a, d og e og tollforskriften § 5-2-20. Se også mval. § 7-4 (3) og fmva. § 7-4-1 (2)
  • varer som nevnt i mval. § 6-10 (1) dersom luftfartøyet går i utenriks fart eller for enkeltturer har bestemmelsessted utenfor mva-området, se mval. § 7-4 (4)
Stikkord: import

Salg/utleie - avgiftsfritt innenlands

Salg/utleie - avgiftsfri utførsel

Salg til nybygging, ombygging, reparasjon og vedlikehold - avgiftsfrie tilknyttede tjenester og varer

Salg/utleie til nybygging, ombygging, reparasjon og vedlikehold - avgiftspliktig

Salg av varer og tjenester til utenlandskregistrerte luftfartøy i innenriks fart

Salg av varer og tjenester i utenriks fart