Kjøp/leie av luftfartøy

Kjøp av varer til bruk i utenriks fart

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
11 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 15 %
Konto
4300 Innkjøp av varer for videresalg, høy sats
Debet
4330 Innkjøp av varer for videresalg, middels sats
Debet

Merverdiavgift

Det er fradragsrett for inngående merverdiavgift på varer som nevnt i mval. § 8-3 (1) når de kjøpes til luftfartøy i utenriks fart, se mval. § 8-3 (2) og fmva. § 1-3-7. For alle andre varer som blir kjøp til bruk på luftfartøy i utenriksfart gjelder alminnelige bestemmelser for fradragsrett.

Dokumentasjon og registrering av regnskapsopplysninger

Flyselskap som krever fradrag for inngående merverdiavgift på varer etter mval. § 8-3 (2) til bruk i utenriks fart skal føre eget lagerregnskap med egen konto for levering til hvert luftfartøy. Ansvarshavende ombord skal bekrefte at varene er mottatt. Se fmva. § 8-3-3.

Stikkord: mva middels sats, merverdiavgift, moms, erverv, kommandittselskap

Innførsel av luftfartøy og varer til luftfartøy

Salg/utleie - avgiftsfritt innenlands

Salg/utleie - avgiftsfri utførsel

Salg til nybygging, ombygging, reparasjon og vedlikehold - avgiftsfrie tilknyttede tjenester og varer

Salg/utleie til nybygging, ombygging, reparasjon og vedlikehold - avgiftspliktig

Salg av varer og tjenester til utenlandskregistrerte luftfartøy i innenriks fart

Salg av varer og tjenester i utenriks fart