Kjøp/leie av luftfartøy

Merverdiavgift

Kjøp, vedlikehold, påkostning og drift av luftfartøy gir i utgangspunktet merverdiavgiftsmessig fradragsrett, men slik omsetning er som oftest fritatt for merverdiavgift.

Kontering er avhengig av leveransens art.

Stikkord: fly, helikopter, luftfartøy, erverv, leasing

Kjøp av varer til bruk i utenriks fart

Innførsel av luftfartøy og varer til luftfartøy

Salg/utleie - avgiftsfritt innenlands

Salg/utleie - avgiftsfri utførsel

Salg til nybygging, ombygging, reparasjon og vedlikehold - avgiftsfrie tilknyttede tjenester og varer

Salg/utleie til nybygging, ombygging, reparasjon og vedlikehold - avgiftspliktig

Salg av varer og tjenester til utenlandskregistrerte luftfartøy i innenriks fart

Salg av varer og tjenester i utenriks fart