Kjøp/leie av luftfartøy

Kjøp av varer til bruk i utenriks fart

Innførsel av luftfartøy og varer til luftfartøy

Salg/utleie - avgiftsfritt innenlands

Salg/utleie - avgiftsfri utførsel

Salg til nybygging, ombygging, reparasjon og vedlikehold - avgiftsfrie tilknyttede tjenester og varer

Salg/utleie til nybygging, ombygging, reparasjon og vedlikehold - avgiftspliktig

Salg av varer og tjenester til utenlandskregistrerte luftfartøy i innenriks fart

Salg av varer og tjenester i utenriks fart

MVA
52 Utførsel av varer og tjenester, 0 %
Konto
3105 Salgsinntekt handelsvarer, utførsel, avgiftsfri
Kredit
3125 Salgsinntekt tjenester, utførsel, avgiftsfri
Kredit

Merverdiavgift

Salg av varer og tjenester som brukes i yrkesmessig luftfartsvirksomhet i utenriksfart er fritatt for merverdiavgift. Dette regnes som omsetning av varer og tjenester ut av mva-området, se mval. § 6-31 (1). Se fmva. § 6-30-3 for mer om registrerings- og dokumentasjonsplikt mv.

Det skal ikke beregnes merverdiavgift på omsetning av tjenester som gjelder rett til å disponere lufthavn for luftfartøy, se Ot.prp. 1 (2004-2005)kap. 30.1.3.2.

Stikkord: omsetning, kommandittselskap