Kjøp/leie av luftfartøy

Kjøp av varer til bruk i utenriks fart

Innførsel av luftfartøy og varer til luftfartøy

Salg/utleie - avgiftsfritt innenlands

Salg/utleie - avgiftsfri utførsel

Salg til nybygging, ombygging, reparasjon og vedlikehold - avgiftsfrie tilknyttede tjenester og varer

MVA
5 Innenlands omsetning og uttak fritatt for mva, 0 %
Konto
3100 Salgsinntekt handelsvarer, innenlands, avgiftsfri
Kredit
3120 Salgsinntekt tjenester, innenlands, avgiftsfri
Kredit

Merverdiavgift

Salg av varer, tjenester og driftsutstyr i direkte tilknytning til nybygging, ombygging, reparasjon og vedlikehold av følgende luftfartøy er avgiftsfri omsetning i siste ledd:

  • til luftfartøy i yrkesmessig utenriks fart
  • militære luftfartøy
  • til utenlandske private luftfartøy

Se mval. § 6-10 (2).

Det er ikke et krav at arbeidet skal være utført av et skipsbyggeri e.l. for at avgiftsfritaket skal gjelde.

Varer og tjenester må være levert i tilknytning til nybygging, ombygging, reparasjon og vedlikehold for at avgiftsfritaket skal være gjeldende. Det vil si at etterlevering av varer er avgiftspliktig for leverandør selv i siste omsetningsledd.

Stikkord: jagerfly, passasjerfly, reservedeler, omsetning, nye, vedlikehold, reparasjon

Salg/utleie til nybygging, ombygging, reparasjon og vedlikehold - avgiftspliktig

Salg av varer og tjenester til utenlandskregistrerte luftfartøy i innenriks fart

Salg av varer og tjenester i utenriks fart