Kjøp/leie av luftfartøy

Kjøp av varer til bruk i utenriks fart

Innførsel av luftfartøy og varer til luftfartøy

Salg/utleie - avgiftsfritt innenlands

Salg/utleie - avgiftsfri utførsel

MVA
52 Utførsel av varer og tjenester, 0 %
Konto
3105 Salgsinntekt handelsvarer, utførsel, avgiftsfri
Kredit
3125 Salgsinntekt tjenester, utførsel, avgiftsfri
Kredit

Salg og utleie av luftfartøy til bruk utenfor merverdiavgiftsområdet er fritatt for merverdiavgift jf. mval. § 6-21 og 6-22.

Stikkord: omsetning, leasing, eksport

Salg til nybygging, ombygging, reparasjon og vedlikehold - avgiftsfrie tilknyttede tjenester og varer

Salg/utleie til nybygging, ombygging, reparasjon og vedlikehold - avgiftspliktig

Salg av varer og tjenester til utenlandskregistrerte luftfartøy i innenriks fart

Salg av varer og tjenester i utenriks fart