Kjøp/leie av luftfartøy

Kjøp av varer til bruk i utenriks fart

Innførsel av luftfartøy og varer til luftfartøy

Salg/utleie - avgiftsfritt innenlands

MVA
5 Innenlands omsetning og uttak fritatt for mva, 0 %
Konto
3100 Salgsinntekt handelsvarer, innenlands, avgiftsfri
Kredit
3120 Salgsinntekt tjenester, innenlands, avgiftsfri
Kredit
3615 Leieinntekt andre varige driftsmidler, avgiftsfri
Kredit
3882 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftsfritt salg
Kredit

Merverdiavgift

Salg og utleie av følgende type luftfartøy er fritatt for merverdiavgift i følge mval. § 6-10:

  • luftfartøy til yrkesmessig luftfartsvirksomhet. Se mval. § 6-10 (1)
  • militære luftfartøy. Se mval. § 6-10 (1)
  • salg flysimulatorer til bruk i sivil luftfart. Se mval. § 6-10 (4)
  • salg av bergingstjenester, se mval. § 6-10 (3)
  • luftfartøy til annen bruk som fremgår av mval. § 6-10 som er til bruk utenfor MVA-området, jf. mval. § 6-22.

Fritaket gjelder også driftsutstyr levert sammen med luftfartøy definert i mval. § 6-10 (1).

Stikkord: jagerfly, luftfartøy, nybygging, passasjerfly, redningstjenester, ubemannede, nye, omsetning, leasing

Salg/utleie - avgiftsfri utførsel

Salg til nybygging, ombygging, reparasjon og vedlikehold - avgiftsfrie tilknyttede tjenester og varer

Salg/utleie til nybygging, ombygging, reparasjon og vedlikehold - avgiftspliktig

Salg av varer og tjenester til utenlandskregistrerte luftfartøy i innenriks fart

Salg av varer og tjenester i utenriks fart