Kjøp/leie av luftfartøy

Kjøp av varer til bruk i utenriks fart

Innførsel av luftfartøy og varer til luftfartøy

Salg/utleie - avgiftsfritt innenlands

Salg/utleie - avgiftsfri utførsel

Salg til nybygging, ombygging, reparasjon og vedlikehold - avgiftsfrie tilknyttede tjenester og varer

Salg/utleie til nybygging, ombygging, reparasjon og vedlikehold - avgiftspliktig

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats
Kredit
3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
Kredit
3610 Leieinntekt andre varige driftsmidler, avgiftspliktig
Kredit
3881 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftspliktig salg
Kredit

Merverdiavgift

Salg, nybygging, reparasjon og vedlikehold av luftfartøy som faller utenfor definisjonen i mval. § 6-10, er avgiftspliktig etter hovedregelen i mval. § 3-1.

Stikkord: flyklubber, reservedeler, kmva, omsetning, leasing, nye, vedlikehold, reparasjon

Salg av varer og tjenester til utenlandskregistrerte luftfartøy i innenriks fart

Salg av varer og tjenester i utenriks fart